Home

Všeobecné obchodní podmínky pro nájemní smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky jsou přílohou ke každé nájemní smlouvě. Popisují pravidla, kterými se řídíme v nejčastějších situacích.

Pokud budete mít jakékoliv otázky, neváhejte se obrátit na naše oddělení podpory na e-mailu podpora@idealninajemce.cz nebo na čísle 222 70 30 30.

Níže naleznete aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek platnou od 1. 11. 2023.

Pro nahlédnutí do předchozí verze platné od 1. 9. 2022 klikněte sem.

Děkujeme za důvěru.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) vypracovala a vydala společnost UlovDomov.cz s.r.o., sídlem Lazaretní 925/9, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČO: 293 00 631, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. Zn. C 724 44 (dále jen „Společnost“ nebo „UlovDomov.cz“ nebo „společnost UlovDomov.cz“ nebo „nájemce“).

1.2

Společnost UlovDomov.cz je obchodní společností, která se zabývá v rámci svého předmětu podnikání mimo jiné oblasti i pronájmem, pachtem, nájmem a podpachtem nemovitosti.

1.3

Tyto VOP stanoví základní podmínky a pravidla pro uzavírání a ukončování smlouvy o požívání a užívání nemovitosti (dále jen „nemovitost“  nebo „byt“ nebo „bytová jednotka“), včetně jejích podmínek a z ní vyplývajících práv a povinností (dále jen „nájemní smlouva“ nebo „smlouva“). Vztah založený nájemní smlouvou dále v těchto VOP dále jen „nájem“ či „nájemní vztah“.

1.4

Za pronajímající stranu nebo pronajímatele je v těchto VOP označována osoba, která se společností UlovDomov.cz uzavřela nájemní smlouvu. Pronajímající strana a Společnost jsou v těchto VOP dále společně označované také jako “strany” nebo “smluvní strany”.

1.5

Tyto VOP tvoří přílohu ke každé nájemní smlouvě uzavírané mezi UlovDomov.cz a pronajímající stranou. VOP tvoří obsah kterékoliv smlouvy mezi UlovDomov.cz a pronajímající stranou uzavřenou v souvislosti s pronájmem nemovitosti, pokud na VOP taková smlouva odkazuje. VOP musí být k takové smlouvě přiloženy nebo musí být pronajímající straně známy. VOP jsou pronajímající straně známé především tehdy, když jejich (a) převzetí a/nebo seznámení se s nimi potvrdí svým podpisem, nebo (b) pronajímající strana obdrží VOP e-mailem.

1.6

Podpisem nájemní smlouvy, jejíž přílohou jsou tyto VOP, či na které nájemní smlouva odkazuje, pronajímající strana výslovně prohlašuje, že se úplně seznámila s VOP a jejich obsahem a že s nimi bez jakýchkoliv výhrad souhlasí. Podpisem nájemní smlouvy, jejíž přílohou jsou tyto VOP, či na které nájemní smlouva odkazuje, pronajímající strana bez výhrad souhlasí, aby se veškeré právní vztahy mezi ní a společností UlovDomov.cz při poskytování ubytování v pronajímaných nemovitostech řídily těmito VOP.

1.7

V nájemní smlouvě či předávacím protokolu k nájemním smlouvě je možno sjednat úpravu práv a povinností odchylnou od těchto VOP (část E, nebo textové pole v předávacím protokolu), která má před ustanoveními VOP přednost. Odchylná úprava práva a povinností se zařadí do ustanovení v části E smlouvy, nebo do textového pole předávacího protokolu. Obsahuje-li taková nájemní smlouva, či předávací protokol úpravu práva a povinností, která není upravena ve VOP, platí úprava v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu jako odchylka od VOP. Od těchto VOP není možné se odchýlit jinak než písemnou dohodou uzavřenou mezi UlovDomov.cz a pronajímající stranou. Práva a povinnosti zanesené v předávacím protokolu, pokud takové tento stanoví, jsou mezi stranami závazná stejně, jako sama nájemní smlouva.

1.8

Pronajímající strana bere výslovně na vědomí, že hlavním způsobem komunikace se Společností je forma e-mailové komunikace, přičemž adresou pro zasílání jakýchkoliv písemností společnosti je e-mailová adresa podpora@idealninajemce.cz. Z toho důvodu se pronajímající strana zavazuje mít po celou dobu trvání jakéhokoliv právního vztahu se společností a další 3 roky po ukončení tohoto právního vztahu fungující e-mailovou adresu. V případě nefunkčnosti e-mailové adresy se pronajímající strana zavazuje okamžitě Společnost informovat o funkční e-mailové adrese, která nahrazuje adresu nefungující. Sekundární formou komunikace se Společností je skrze online klientskou zónu (dále jen jako „KZ“), ke které dostane pronajímající strana přístup pomocí unikátních přihlašovacích údajů. .

Článek II.

Vůle stran

2.1

Nájemní smlouvou se pronajímající strana za podmínek ve smlouvě sjednaných zavazuje přenechat Společnosti k dočasnému užívání a požívání nemovitost a Společnostnemovitost do svého užívání a požívá přijímá, přičemž se zavazuje platit za to pronajímající straně úplatu.

Článek III.

Předmět nájmu

3.1

Pronajímající strana prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitosti specifikované v části B smlouvy, nebude-li výslovně uvedeno jinak.

3.2

Dispozice nemovitosti jsou uvedeny v části B smlouvy.

3.3

Stav nemovitosti a jejího vybavení, případně zjištěné závady, jsou uvedeny v předávacím protokolu, který bude smluvními stranami vytvořen v den předání nemovitosti. Smluvní strany si sjednávají, že fotodokumentace nemovitosti nebude přímou součástí předávacího protokolu, ale bude pronajímající straně poskytnuta prostřednictvím KZ ve lhůtě 15 dnů ode dne uzavření smlouvy.

3.4

Nájemce je oprávněn využívat veškeré přípojky na dodavatele služeb (dále jen „služby“) spojené s užíváním nemovitosti včetně pronajímající stranou nainstalovaných měřičů.

Článek IV.

Doba nájmu

4.1

Nájem se sjednává na dobu určitou, která je specifikována v části C nájemní smlouvy, přičemž za počátek nájemního vztahu u je považován den, ke kterému bude k nemovitosti platně a účinně sjednán podnájemní, či svým obsahem jakýkoliv obdobný vztah s koncovým uživatelem nemovitosti. Nájemce je povinen pronajímatele informovat o počátku podnájemního vztahu, a to ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděl nebo musel dozvědět. pronajímatel má právo kontroly nemovitosti kdykoli v období, kdy mu bude nájemcem sděleno, že jeho nemovitost není předmětem podnájemního, či svým obsahem jakékoliv obdobného vztahu.

4.2

Pronajímající strana se zavazuje po předchozí domluvě zpřístupnit nájemci nemovitost za účelem provedení prohlídek zájemců o uzavření podnájemního, či svým obsahem jakéhokoliv obdobného vztahu, a to kdykoliv, počínaje dnem uzavření nájemní smlouvy. Za předpokladu, že pronajímající strana nemovitost dle tohoto odstavce nemovitost zpřístupní, a ve lhůtě dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti nájemní smlouvy nedojde ke splnění podmínky dle odst. 4.1 těchto VOP, vzniká kterékoliv ze stran nájemní smlouvy právo smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Strany tímto výslovně prohlašují, že ustanovení tohoto odstavce považují za platné a účinné bez ohledu na platnost a účinnost zbytku nájemní smlouvy a/nebo těchto VOP.


4.3

Smluvní strany sjednávají automatické prodloužení doby nájmu vždy o 1 rok od skončení doby nájmu, a to v případě, pokud pronajímající strana nebo nájemce nejpozději 2 měsíce před ukončením doby nájmu písemně druhé smluvní straně nesdělí, že s automatickým prodloužením doby nájmu nesouhlasí. Nájemce není povinen sdělit pronajímající straně důvod nesouhlasu s automatickým prodloužením doby nájmu.

4.4

Pronajímající strana tímto uděluje souhlas, aby v případě variant „Garant Plus“ a „Garant Fix“ vymezených v části C smlouvy byl v bytové jednotce sjednán podnájemní, podpachtovní, či svým obsahem obdobný vztah před počátkem běhu doby nájmu dle nájemní smlouvy. V případě, že dojde k uzavření podnájemní či svým obsahem obdobné smlouvy vymezené v předchozí větě, nájemce se zavazuje informovat pronajímající stranu o dni počátku běhu předmětného podnájemního či obdobného vztahu a doplatit pronajímající straně poměrnou část nájemného a záloh, vypočteného dle sjednaného nájemného a záloh vymezených v části C a části D. Úhradou částky sjednané v předchozí větě se tímto mění a poměrně prodlužuje i doba nájmu sjednaná v části C, a to o počet dní, za které bylo nájemné a zálohy uhrazeno.

Článek V.

Pravidla pro předání a převzetí bytu

5.1

Pronajímající strana zpřístupní nájemci nemovitost způsobilou k nastěhování a obývání dnem začátku nájmu stanoveného v odstavci 4.1. Nemovitost je zpřístupněna, obdržel-li nájemce klíče a nebrání-li mu nic v přístupu do nemovitosti.

5.2

O předání a převzetí nemovitosti sepíší smluvní strany předávací protokol vymezený v odstavci 3.3.

5.3

Po skončení nájmu se nájemce zavazuje nemovitost předat pronajímající straně ve stavu, v jakém ji převzal, vyjma běžného opotřebení při běžném užívání a vad, které je povinna odstranit pronajímající strana.

5.4

Společnost a pronajímající strana sjednávají, že předání předmětu nájmu  se při skončení nájemní smlouvy se uskutečňuje  v čase určeném společností mezi 8:00 až 16:00.

Článek VI.

Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním nemovitostí

6.1

Celkové nájemné za pronájem nemovitosti se sjednává ve výši odpovídající částce sjednané v části C nájemní smlouvy, přičemž smluvní strany sjednávají, že se nájemné určí podle té varianty vymezené níže v tomto článku této smlouvy, kterou smluvní strany v části C sjednají. Smluvní strany se tímto dohodly, že ve výši nájemného není obsažena úhrada služeb vymezených v odstavci 6.2, pokud není dále v tomto článku uvedeno jinak.

6.1.1

v případě vybrané varianty „Garant“ stanoví nájemné za pronájem nemovitosti smluvní strany následovně:

a)

po dobu nájmu, po kterou bude k nemovitosti platně a účinně sjednán podnájemní, či svým obsahem jakýkoliv obdobný vztah s koncovým uživatelem nemovitosti (dále pro účely tohoto odstavce pouze „podnájemní vztah“), se nájemné sjednává ve výši odpovídající částce procentuální výše určené v části C z částky podnájemného sjednaného v rámci podnájemní smlouvy u podnájemního vztahu, zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Smluvní strany se tímto dohodly, že ve výši nájemného dle tohoto odstavce není obsažena úhrada služeb vymezených v odstavci 6.2. Nájemce je povinen pronajímatele informovat o počátku podnájemního vztahu, o výši sjednaného podnájemného a obdobně i o době, na kterou byl podnájemní vztah sjednán, to vše ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděl nebo musel dozvědět. Pronajímatel má právo kontroly bytu kdykoli v období, kdy mu bude nájemcem sděleno, že jeho nemovitost není předmětem podnájemního vztahu. V případě, kdy nastane situace předpokládaná tímto odstavcem , a podnájemní smlouva bude uzavřena kdykoli v průběhu měsíce, vyjma prvního dne v měsíci, tak bude výše nájemného a zálohových plateb vypočtena  jakožto podíl měsíčního nájemného včetně zálohových plateb a počtu dní v měsíci, a tato částka se vynásobí počtem dní v měsíci, po kterou je sjednán podnájemní vztah.

b)

po dobu nájmu, kdy nebude k nemovitosti platně a účinně sjednán podnájemní vztah, se nájemné sjednává ve výši 1 Kč měsíčně (slovy jedna koruna česká). Smluvní strany se tímto dohodly, že po tuto dobu je platba na úhradu služeb vymezených v odstavci 6.2 rovná částce 0 (nula) Kč a tato platba je sjednána jako paušální v souladu s ust. § 9 odst. 1 zák. č. 67/2013 Sb., přičemž v případě uplatnění tohoto bodu VOP smluvní strany vylučují aplikaci ust. 6.2 a 6.3 těchto VOP po dobu, kdy bude nájemné a další platby hrazeny dle těchto VOP.

6.1.2

v případě varianty „Garant Plus“ stanoví nájemné za pronájem nemovitosti smluvní strany následovně:

a)

po dobu nájmu se nájemné sjednává buď ve výši odpovídající částce sjednané v části C nájemní smlouvy (dále jen „pevné nájemné“), či ve výši odpovídající částce ve výši procentuální výše určené v části C z částky podnájemného sjednaného v rámci podnájemní smlouvy u podnájemního vztahu, zaokrouhlené na dvě desetinná místa, tedy v případě, kdy bude k nemovitosti platně a účinně sjednán podnájemní, či svým obsahem jakýkoliv obdobný vztah s koncovým uživatelem nemovitosti (dále pro účely tohoto odstavce pouze „podnájemní vztah“) (dále jen „odvozené nájemné“), přičemž nájemným dle nájemní smlouvy bude ta částka, která bude z výše uvedených částek, tedy pevného či odvozeného nájemného, vyšší. Smluvní strany se tímto dohodly, že ve výši nájemného dle tohoto odstavce není obsažena úhrada služeb vymezených v odstavci 6.2. Nájemce je povinen pronajímatele informovat o počátku podnájemního vztahu, o výši sjednaného podnájemného a obdobně i o době, na kterou byl podnájemní vztah sjednán, to vše ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděl nebo musel dozvědět. Pronajímatel má právo kontroly bytu kdykoli v období, kdy mu bude nájemcem sděleno, že jeho nemovitost není předmětem žádného podnájemního vztahu. V případě, kdy nastane situace předpokládaná tímto odstavcem, a podnájemní smlouva bude uzavřena kdykoli v průběhu měsíce, vyjma prvního dne v měsíci, tak bude výše  nájemného a zálohových plateb vypočtena jako podíl měsíčního nájemného včetně zálohových plateb a počtu dní v měsíci, a tato částka se vynásobí počtem dní v měsíci, po kterou je sjednán podnájemní vztah.

6.1.3

v případě varianty „Garant Fix“ stanoví nájemné za pronájem nemovitosti smluvní strany následovně:

a)

celkové nájemné za pronájem nemovitosti se sjednává ve výši odpovídající částce sjednané v části C nájemní smlouvy. Smluvní strany se tímto dohodly, že ve výši nájemného není obsažena úhrada služeb vymezených v odstavci 6.2.

6.2

Pronajímající strana poskytuje nájemci prostřednictvím dodavatelů plnění a služby vymezená v části D nájemní smlouvy a nájemce se zavazuje hradit na tato plnění zálohovou platbu ve výši odpovídající rozpisu dle části D smlouvy (dále pouze „zálohy“).

6.3

Dojde-li během trvání doby nájmu ke zvýšení cen výše uvedených služeb, smluvní strany se dohodnou na odpovídajícím zvýšení měsíčních záloh.

6.4

Měsíční nájemné včetně záloh na plnění vymezené odstavcem 6.2 je nájemce povinen platit pronajímající straně na její bankovní účet uvedený v části A smlouvy v dohodnutém termínu, a to nejpozději do 15. (patnáctého) dne aktuálního kalendářního měsíce, za který je nájemné hrazeno. V případě existence pohledávek nájemce vůči pronajímající straně je tato oprávněna jednostranně započíst své pohledávky vůči pohledávkám pronajímající strany za nájemcem, a to například, nikoliv ale výlučně tím způsobem, že nájemce zašle pronajímající straně nájemné snížené o částku odpovídající započtené částce.

6.5

V případě sjednání jistoty v části E nájemní smlouvy se nájemce zavazuje složit pronajímající straně jistotu ve výši sjednané v části E nájemní smlouvy, a to bezhotovostním převodem na č. účtu pronajímající strany, uvedené v části A smlouvy. Jistotu musí nájemce uhradit pronajímající straně nejpozději v termínu, kdy má dle těchto VOP dojít k úhradě první platby nájemného. V případě, že budou veškeré platby nájemného, záloh a služeb uhrazeny, pronajímající strana se zavazuje jistotu vrátit nájemci ve lhůtě 30 dnů po skončení nájmu, a to bez nutnosti výzvy nájemce.

Článek VII.

Provozní náklady

7.1

Poplatky za služby uvedené v odstavci 6.2 budou poskytovatelům těchto služeb hrazeny pronajímající stranou.

7.2

Smluvní strany se dohodly, že pokud jsou v části E nájemní smlouvy vymezeny jakékoliv služby, bude smluvní vztah zabezpečující jejich poskytování uzavřen přímo mezi dodavatelem a nájemníkem, či podnájemníkem. Toto ustanovení se využije u nájemního vztahu s uzavřenou nájemní dobou na dobu delší, než jsou dva roky, dále toto ustanovení neplatí pro typ smlouvy „Garant“.

7.3

Zaplacené zálohy budou pronajímající stranou vyúčtovány (dále jen „vyúčtování pronajímající strany“) vždy zpětně, nejméně jedenkrát ročně na základě vyúčtování od dodavatelských společností a společenství vlastníků jednotek (dále jen „vyúčtování dodavatelů“) a dle skutečné spotřeby. V případě, že pronajímající strana neposkytla při předání nemovitosti řádnou součinnost při sepsání předávacího protokolu s uvedením stavu měřičů spotřeby jednotlivých médií a energií, a to zejména tím, že se z její / jeho strany nedostavila žádná osoba oprávněná k předání nemovitosti a podepsání předávacího protokolu, nebo předávací protokol odmítla podepsat, nebo do předávacího protokolu neuvedla stav měřičů spotřeby jednotlivých médií a energií, nemá pronajímající strana právo požadovat jakékoliv nedoplatky záloh.

7.4

Případný nedoplatek nebo přeplatek záloh zjištěný při vyúčtování pronajímající strany je splatný do 90 dnů ode dne, kdy bylo vyúčtování pronajímající strany doručeno nájemci. Pokud pronajímající strana nedoručí toto vyúčtování podložené vyúčtováním dodavatelů, stává se případný přeplatek záloh splatným nejpozději patnáctým dnem po skončení zúčtovacího období na poskytnuté služby.

7.5

Pronajímající strana se zavazuje poskytnout nájemci originál vyúčtování dodavatelů uvedený v odstavci 7.3 za účelem vyúčtování plateb s podnájemcem, a to po dobu nezbytně nutnou a nájemce se zavazuje mu tato vyúčtování po uplynutí této doby vrátit. v případě nutnosti se pronajímající strana zavazuje vystavit nájemci plnou moc k obstarání tohoto vyúčtování.

7.6

Pronajímající strana se zavazuje poskytnout k nahlédnutí a pořízení výpisů nebo kopií originály vyúčtování dodavatelů, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ale do 14 dnů poté, co bude vyzván nájemcem. Má se za to, že nájemce nebude v prodlení se zaplacením případného nedoplatku záloh po dobu prodlení pronajímající strany s poskytnutím požadovaných originálů vyúčtování od dodavatelů služeb.

7.7

Smluvní strany se dohodly, že platby za plnění a služby nevymezené v odst. 6.2 nájemní smlouvy, případně odvody do fondu oprav, bude-li zřízen, hradí pronajímající strana a jsou již obsaženy v ceně nájemného dle ust. 6. 1 nájemní smlouvy.

7.8

Pronajímající strana se zavazuje poskytnout vyúčtování dodavatelů nájemci nejpozději do patnáctého dne měsíce dubna roku následujícího po roce, za které je vyúčtování dodavatelů vytvořeno. Pokud pronajímající strana tuto svoji povinnost nesplní, zavazuje se uhradit nájemci smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den, kdy je v prodlení se splněním této své povinnosti.

7.9

Pronajímající strana se zavazuje, že v případě, kdy dojde k jakékoliv změně výše záloh ze strany třetích osob, především dodavatelů služeb, tuto skutečnost sdělí písemnou formou nájemci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy se tuto skutečnost dozvěděla, nebo musela dozvědět.

7.10

Má se za to, že stav měřičů spotřeby jednotlivých médií a energií, zapsaný v předávacím protokolu, stvrzený podpisem pronajímající strany, který je součástí smlouvy dle odst. 3.3 VOP, je správný. V případě špatně zapsaného stavu jakéhokoliv měřiče energií v předávacím protokolu, , jdou k tíži pronajímající strany  náklady, vzniklé z důvodu vadného vyúčtování, způsobeného  nesprávným zápisem v předávacím protokolu. Stejně tak jdou k tíži pronajímající strany  jakékoliv náklady spojené se znovupřipojením odběrného místa po demontáži měřiče.

7.11

Pokud dojde k výměně měřidel v bytě při provádění jakýchkoliv oprav či odečtů energií , nepovažuje se taková výměna za drobnou opravu ani běžnou údržbu, a k její úhradě je povinna pronajímací strana.

7.12

V případě změny počtu koncových uživatelů, kteří užívají nemovitost dle smlouvy, oznámí nájemce takovou změnu pronajímající straně. Pokud pronajímající strana nenahlásí tuto oznámenou změnu dodavateli energií a služeb (např. SVJ), přičemž by takové neoznámení mělo za následek nutnost uhrazení dodatečných plateb, nebo pokut, je tyto platby či pokuty povinna hradit pronajímající strana.

Článek VIII.

Společná ustanovení týkající se plateb

8.1

Veškeré platby nájemce budou prováděny převodem na bankovní účet uvedený pronajímající stranou pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem nájemní smlouvy.

8.2

Nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného po dobu, po kterou pronajímající strana neodstraní v nemovitosti závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje její užívání, nebo pokud nemovitost užívat nelze , či ji lze užívat pouze se zvýšeným nepohodlím. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má nájemce i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním nemovitosti, nebo byla poskytována vadně, a jestliže se v důsledku toho nájem nemovitosti zhoršil. Nájemce má právo dle tohoto ustanovení i v případě, kdy za zhoršení pronájmu, nebo nemožnost nemovitost užívat není přímo odpovědná pronajímající strana. Nájemce je oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku na slevu z nájemného proti pohledávkám pronajímající strany za nájemcem. V případě, kdy stav dle věty první tohoto odstavce trvá déle než 30 dní, je nájemce oprávněn nájemní smlouvu vypovědět, a to bez výpovědní doby, nebo s výpovědní dobou určenou nájemcem. Stejné právo má nájemce v případě, že je nepochybné, že se v následujících 12 měsících nemovitost stane neobyvatelnou.

Článek IX.

Práva a povinnosti spojené s nájmem nemovitosti

9.1

Práva a povinnosti spojené s nájmem nemovitosti se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

9.2

Nájemce je povinen užívat a požívat nemovitosti řádně a v souladu s nájemní smlouvou a těmito VOP.

9.3

Pronajímající strana se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat nájemce v případě, že vstoupí do insolvenčního řízení, nebo bude-li majetek pronajímající strany, byť i jen zčásti, postihován v rámci exekuce nebo výkonu rozhodnutí.

9.4

Pronajímající strana se zavazuje po dobu nájmu nemovitosti udržovat ve stavu způsobilém k nájmu.

9.5

Nájemce se zavazuje provádět a hradit pouze běžnou údržbu a drobné opravy definované v čl. X.

9.6

Smluvní strany se dohodly, že nájemce je oprávněn nemovitosti dále podnajímat / podpachtovávat třetím osobám za podmínek, které nejsou v rozporu s nájemní smlouvou. Nájemce je oprávněn podnajímat / podpachtovávat nemovitosti třetím osobám jako celek, nebo i jeho jednotlivé části, přičemž pronajímající strana bez výhrad souhlasí s tím, že sjednaná platba od koncového uživatele, či uživatelů nemovitých věcí, které jsou předmětem nájemní smlouvy, bude vyšší, než částka nájemného sjednaná dle nájemní smlouvy.

9.7

Změní-li se vlastník nemovitosti, přejdou práva a povinnosti z nájemní smlouvy na nového vlastníka. Pronajímající strana se zavazuje, že v případě změny vlastnictví seznámí nového vlastníka s obsahem nájemní smlouvy, zejména s ujednáními, která nejsou obsažena v zákoně. V případě zájmu pronajímající strany o prodej nemovitosti se pronajímající strana zavazuje o této skutečnosti informovat Společnost, a to bez zbytečného odkladu a dříve, než vyhledá služby jiného zprostředkovatele prodeje, přičemž má Společnost právo pronajímající straně nabídnout služby zprostředkování prodeje, které nemá pronajímající strana povinnost přijmout. Pokud pronajímající strana poruší závazek dle věty předchozí, zavazuje se uhradit nájemci smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

9.8

Pronajímající strana má povinnost reagovat na elektronickou a písemnou komunikaci nájemce bez zbytečného odkladu. Pokud pronajímající strana opakovaně neodpoví na výslovný dotaz nebo výzvu nájemce zaslanou písemně se stanovením přiměřené lhůty k reakci, je povinna uhradit nájemci smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou takto nezodpovězenou zprávu.

Článek X.

Údržba prostor

10.1

Smluvní strany se výslovně dohodly, že ohledně údržby prostor se mezi nimi uplatní nařízení vlády ČR č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu (dále jen „nařízení vlády“) ve znění účinném ke dni podpisu nájemní smlouvy, pro účely čehož se nájemce podle těchto VOP rozumí nájemcem i podle uvedeného nařízení vlády.

10.2

Pokud náklady na běžnou údržbu a drobné opravy u nemovitostí (dále jen „drobné opravy“) hrazené nájemcem přesáhnou roční limit nákladů, určený v § 6 nařízení vlády, je pronajímající strana povinna zabezpečit na svůj náklad provedení veškerých dalších drobných oprav a běžné údržby (dále jen „opravy nad limit“). Nájemce oznámí pronajímající straně potřebu oprav nad limit.

10.3

Smluvní strany se mohou písemnou formou dohodnout, že opravy nad limit provede nájemce a následně může nájemce požadovat náhradu nákladů, které vynaložil na provedení oprav nad limit. Nájemce je oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku na náhradu nákladů na opravy nad limit proti pohledávkám pronajímající strany za nájemcem.

10.4

Nájemce je oprávněn vyzvat pronajímající stranu k provedení oprav nad limit a určit jí k tomu přiměřenou lhůtu. Vyzval-li nájemce pronajímající stranu k provedení oprav nad limit a ta výzvě v přiměřené lhůtě nevyhověla, může nájemce zabezpečit provedení oprav nad limit a po pronajímající straně požadovat náhradu nákladů, které na drobné opravy vynaložil. Nájemce je oprávněn započíst svoji pohledávku na náhradu nákladů na opravy nad limit proti pohledávkám pronajímající strany za nájemcem.

10.5

Při stanovení výše úhrady za běžnou údržbu a drobné opravy se vychází především z daňových dokladů a dokladů o platbě předložených nájemcem.

10.6

Pokud je předmětem nájmu celý rodinný nebo bytový dům, pronajímající strana i nadále odpovídá za veškeré revize (např. nikoli ale výlučně hromosvodů, elektroinstalací apod), které je povinen obecně zajišťovat vlastník domu, či SVJ. Nájemce nenese odpovědnost za jakékoliv poškození vnějšího pláště, či jiných zevních částí budovy, pokud nejsou způsobeny nájemcem úmyslně, či hrubou nedbalostí.

‍10.7

V případě, kdy dojde k poškození jakékoliv části pronajaté nemovitosti, nebo jejího vybavení, které bude přesahovat běžné opotřebení a nedojde mezi pronajímatelem a nájemcem ke shodě na způsobu opravy poškození nebo jejího vybavení v přiměřeném čase, nahradí nájemce pronajímateli tuto škodu finanční částkou obvyklou v obchodním styku v daném čase a na daném místě . Jinými slovy se bude jednat o cenu, za kterou se věci stejné značky, typu, stáří, stavu prodávají v České republice bez vlivu mimořádných okolností a zvláštní oblibu věci. Společnost nebude nahrazovat cenu zvláštní obliby. S tímto způsobem náhrady škody pronajímatel výslovně souhlasí.

Článek XI.

Pojištění

11.1

Pronajímající strana prohlašuje, že smlouva o pojištění pronajímaných nemovitosti v běžném rozsahu platném na pojišťovacím trhu byla uzavřena a toto pojištění je platné po celou dobu nájemního vztahu. Nájemce nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která vznikne v důsledku porušení tohoto ustanovení pronajímající stranou.

Článek XII.

Skončení nájmu

12.1

Nájemce může vypovědět smlouvu na dobu určitou, změní-li se okolnosti, za nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely. Okolnosti podle první věty tohoto odstavce jsou zejména, nikoliv ale výlučně, následující:

  • nikoliv zanedbatelný pokles tržních cen nájmů obdobných nemovitých věcí,
  • nikoliv zanedbatelný pokles tržních cen nájmů nikoliv nepodstatné části nemovitých věcí v dané lokalitě,
  • takové změny na nemovitostech nebo stavbách, ve kterých se dané nemovitosti nachází, či jejich nejbližšího okolí, na jejichž existenci pronajímající strana nájemce neupozornila a které nikoliv nepodstatným způsobem omezují nájemce byt pronajmout za cenu obvyklou pro danou lokalitu a daný typ nemovitosti v době uzavírání smlouvy.

Skutečnosti dle tohoto ustanovení smlouvy je nájemce oprávněn prokázat jakýmkoliv relevantním způsobem.

12.2

Výpovědní doba podle odst. 12.1 je třicet dní a počíná běžet prvním dnem po dni, kdy je výpověď doručena pronajímající straně.

12.3

Kterákoliv ze stran může vypovědět nájemní smlouvu bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k výpovědi došlo, a to písemným oznámením druhé smluvní straně.

12.4

Pronajímající strana může vypovědět nájem v jednoměsíční výpovědní době, a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, b) má-li být nemovitost vyklizena, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s nemovitostí naložit tak, že nemovitost nebude možné vůbec užívat.

12.5

Pronajímající strana může vypovědět nájem bez výpovědní doby z následujících důvodů: a) prodlení s úhradou nájemného a záloh po dobu alespoň 30 dní, b) poškozování nemovitosti závažným nebo nenapravitelným způsobem, c) způsobování závažných škod nebo obtíží pronajímající straně.

12.6

Nájemce odevzdá nemovitost pronajímající straně v den, kdy nájem končí. Nemovitost je odevzdána, obdrží-li pronajímající strana klíče a jinak jí nic nebrání v přístupu do nemovitosti a v jejím užívání. Opustí-li nájemce nemovitost takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoliv pochybností považovat za skončený, má se ta, která nemovitost za odevzdanou ihned. Pronajímající strana musí být v den skončení nájmu připravena nemovitost převzít a o tomto převzetí vystavit na žádost nájemce písemné datované potvrzení se svým podpisem.

12.7

Pronajímající strana se zavazuje, že v době dvanácti měsíců po skončení vzájemného nájemního vztahu vymezeného části C smlouvy neuzavře nájemní či svým obsahem obdobný závazkový vztah k předmětné nemovitosti specifikované v části B smlouvy s osobou, případně s osobami, které vystupovaly jako koncoví uživatelé nemovitosti v době, kdy měl nájemce dle smlouvy k nemovitosti užívací a požívací právo. Porušením této povinnosti se pronajímající strana zavazuje zaplatit částku ve výši 25.000 Kč nájemci do 15 dnů od písemné výzvy nájemce.

12.8

Pokud je byt omezen zástavním právem, či jiným zatížením ve prospěch třetí strany, tak v případě omezení užívacího práva nájemce z důvodu uplatnění tohoto práva třetí osobou, je pronajímající strana povinna odškodnit nájemce částkou ve výši tří nájmů, kdy pojem nájem se v tomto ustanovení bere jako čistý nájem bez záloh na energie.

12.9

V případě, kdy pronajímající strana nemá zájem prodloužit trvání nájemní smlouvy a i přes opakované výzvy Společnosti nepřistoupí k jejímu prodloužení, má Společnost v posledních 12 měsících trvání nájemní smlouvy právo nájemní smlouvu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou jednoho měsíce počínající běžet první den měsíce následujícího po měsíci, kdy bude výpověď doručena pronajímající straně.

12.10
V případě, kdy v průběhu nájemního vztahu převýší pronajímající stranou požadované zálohy částku odpovídající 40 % nájemného dle nájemní smlouvy a toto navýšení nebude mít souvislost se zvýšením počtu osob užívajících nemovitost, má nájemce právo vypovědět nájem písemnou výpovědí s výpovědní dobou 30 dní.

Článek XIII.

Zvláštní ujednání

13.1

Pronajímající strana a nájemce se dále dohodli, že pokud nájemce poruší své povinnosti a ujednání obsažené ve smlouvě, vyzve jej pronajímající strana před podáním výpovědi dopisem zaslaným do sídla Společnosti ke zjednání nápravy a poskytne mu podle povahy věci přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dní.

Článek XIV.

Kontakty a doručovací adresy

14.1

Za pronajímající stranu jedná osoba uvedená v části A nájemní smlouvy, která je uvedena nejvýše v tomto poli.

14.2

Hlavním komunikačním kanálem nájemce, pro řešení záležitostí spojených s předmětem nájemní smlouvy, je podpora@idealninajemce.cz dostupná též na telefonním čísle 222 70 30 30. Doručovací adresou pro písemná podání vůči nájemci je adresa sídla nájemce uvedená v obchodním rejstříku.

14.3

Smluvní strany jsou povinny při změně adresy uvedené ve smlouvě oznámit druhé smluvní straně adresu pro doručování korespondence. Neučiní-li tak, bude odesílající smluvní strana považovat za den, kdy měla druhá smluvní strana možnost převzít zaslanou korespondenci, den oznámení doručovatele o doručení zásilky na adresu uvedenou ve smlouvě.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

15.1

Je-li na pronajímající straně více osob-pronajímatelů, které mají nemovitosti ve spoluvlastnictví, označuje slovo „pronajímající strana“ ve smlouvě a ve VOP všechny takové osoby, pokud tyto osoby svým podpisem stvrdily uzavření nájemní smlouvy.

15.2

Smluvní strany se dohodly, že pronajímatelé se při (právním i faktickém) jednání s nájemcem zastupují a že veškerá jednání nájemce směřovaná vůči jednomu z pronajímatelů mají účinky i vůči dalším z pronajímatelů. Zároveň veškerá jednání učiněná vůči nájemci kterýmkoliv z pronajímatelů jsou jednáním za všechny pronajímatele (pronajímající stranu). Činí-li vůči nájemci pronajímatelé jednání navzájem si odporující, jsou povinni bez zbytečného odkladu a po vzájemné dohodě společně určit a společně nájemci sdělit, na kterém z odporujících si jednání trvají a které z těchto jednání odvolávají. Do doby vyjasnění odporujících si jednání nemůže být nájemce v prodlení s plněním svých povinností, kterých se týkají odporující si jednání pronajímatelů.

15.3

Smlouva může být měněna, nahrazena či doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými vždy každou ze smluvních stran. Smluvní strany výslovně prohlašují, že taktéž jejich dohodu o formě změny smlouvy podle tohoto odstavce je možné změnit pouze písemnou formou, a to vyjma situace, kdy dodatek nájemní smlouvy bude zaslán formou elektronické zprávy a podepsán formou dálkového přístupu k tomu kterému dokumentu, nebo dojde ke změně nájemní smlouvy výlučně ze strany Společnosti oznámením v případech, kdy jí takové právo udělují tyto VOP.

15.4

Smlouva se pořizuje v takovém počtu vyhotovení s platností originálu, kolik je osob uvedených v části a nájemní smlouvy, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

15.5

Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto VOP nebo nájemní smlouvy ukázala jako právně neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo nájemní smlouvy. Právně neúčinná ustanovení musí být účastníky nájemní smlouvy neprodleně nahrazena účinnými ustanoveními, která jsou svou povahou s přihlédnutím k hospodářskému účelu neúčinných ustanovení nejbližší.

15.6

Tyto VOP mohou být nájemcem kdykoliv jednostranně změněny, a to písemným oznámením na e-mailovou adresu pronajímající strany, přičemž změny VOP počínají být účinné prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy ke změně dojde. Pronajímající strana má právo vyjádřit nesouhlas se změnou VOP písemným či e-mailovým oznámením na adresu nájemce, a to ve lhůtě 14 dní ode dne oznámení, přičemž v případě, kdy svůj nesouhlas pronajímající strana nevyjádří, tato se změnou souhlasí. V případě, že se změnami pronajímající strana nesouhlasí, má právo nájem vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy k výpovědi došlo. Pokud pronajímající strana vypoví nájemní smlouvu na základě tohoto ust. VOP, tj. v souvislosti se změnou VOP, strany sjednávají, že změněná verze VOP na jejích vztah ze smlouvy nemá vliv a smlouva se řídí těmi VOP, v souvislosti s jejichž změnou pronajímající strana smlouvu vypověděla.


15.7

Smlouva může být uzavřena i formou zaslaného souhlasu se smlouvou a VOP formou elektronické zprávy (e-mailem, datovou zprávou), pokud je k tomuto pronajímající strana nájemcem vyzvána a zajištění běžného písemného podpisu pronajímající strany na smlouvy by bylo spojeno se zvýšenými obtížemi.

Platnost od 1. 11. 2023.