Home

Všeobecné obchodní podmínky pro podnájemní smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky jsou přílohou ke každé podnájemní smlouvě. Popisují pravidla, kterými se řídíme v nejčastějších situacích. Jejich aktuální znění vždy naleznete na této webové stránce.

Pokud budete mít jakékoliv otázky, neváhejte se obrátit na naše oddělení podpory na e-mailu podpora@idealninajemce.cz nebo na čísle 222 70 30 30.

Níže naleznete aktuální verzi všeobecných obchodních podmínek platnou od 1. 11. 2023.

Pro nahlédnutí do předchozí verze platné od 1. 9. 2022 klikněte sem.


Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen„VOP“) vypracovala a vydala společnost UlovDomov.cz s.r.o., sídlem Lazaretní 925/9, Zábrdovice, 615 00 Brno, IČO: 293 00 631, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 724 44 (dále jen „společnost“ nebo „UlovDomov.cz“ nebo „společnost UlovDomov.cz“).

1.2

Společnost UlovDomov.cz je obchodní společností, která se zabývá v rámci svého předmětu podnikání mimo jiné oblasti i pronájmem, pachtem, podnájmem a podpachtem nemovitostí.

1.3

Tyto VOP stanoví základní podmínky a pravidla pro uzavírání a ukončování smlouvy o užívání nemovitosti (dále jen „nemovitost“ nebo „byt“ nebo „bytová jednotka“ nebo “předmět podnájmu”), včetně jejích podmínek a z ní vyplývajících práv a povinností (dále jen „podnájemní smlouva“). Vztah založený podnájemní smlouvou dále v těchto VOP dále jen „podnájem“ či „podnájemní vztah“.

1.4

Za podnajímající stranu je v těchto VOP označována osoba, která se společností UlovDomov.cz uzavřela podnájemní smlouvu.

1.5

Tyto VOP tvoří přílohu ke každé podnájemní smlouvě uzavírané mezi UlovDomov.cz a podnajímající stranou. VOP tvoří obsah kterékoliv smlouvy mezi UlovDomov.cz a podnajímající stranou uzavřenou v souvislosti se zajištěním ubytování v nemovitostech, pokud na VOP taková smlouva odkazuje. VOP musí být ke smlouvě přiloženy nebo musí být podnajímající straně známy. VOP jsou podnajímající straně známé především tehdy, když jejich (a) převzetí a/nebo seznámení se s nimi potvrdí svým podpisem, nebo (b) pokud jsou VOP odeslány podnajímající straně e-mailem.

1.6

Podpisem podnájemní smlouvy, jejíž přílohou jsou tyto VOP, či na které podnájemní smlouva odkazuje, podnajímající strana výslovně prohlašuje, že se úplně seznámila s VOP a jejich obsahem a že s nimi bez jakýchkoliv výhrad souhlasí. Podpisem podnájemní smlouvy, jejíž přílohou jsou tyto VOP, či na které podnájemní smlouva odkazuje, podnajímající strana bez výhrad souhlasí, aby se veškeré právní vztahy mezi ní a společností UlovDomov.cz při poskytování ubytování v podnajímaných nemovitostech řídily těmito VOP.

1.7

V podnájemní smlouvě je možno sjednat úpravu práv a povinností odchylkou od těchto VOP (část E), která má před ustanoveními VOP přednost. Odchylná úprava práv a povinností se zařadí do ustanovení „Odchylky od VOP“. Obsahuje-li taková podnájemní smlouva úpravu práv a povinností, která není upravena ve VOP, platí úprava v podnájemní smlouvě jako odchylka od VOP. Od těchto VOP není možné se odchýlit jinak než písemnou dohodou uzavřenou mezi UlovDomov.cz a podnajímající stranou, přičemž za písemnou dohodu se nepovažuje výměna e-mailových zpráv.

1.8

Podnajímající strana bere výslovně na vědomí, že primárním způsobem komunikace se společností je forma e-mailové komunikace. Z toho důvodu se podnajímající strana zavazuje mít po celou dobu trvání jakéhokoliv právního vztahu se společností a další 3 roky po ukončení tohoto právního vztahu fungující aktivně užívanou e-mailovou adresu, kterou uvedla jako svou kontaktní při sepisu podnájemní smlouvy. V případě nefunkčnosti e-mailové adresy se podnajímající strana zavazuje okamžitě, nejpozději ve lhůtě 3 dnů, společnost informovat o funkční e-mailové adrese, která nahrazuje adresu nefungující. Podnajímající strana se dále zavazuje ve shodné lhůtě, jako je uvedena v předchozí větě, informovat společnost o změně telefonního čísla, na kterém bude k dosažení a o změně bankovního účtu, ze kterého, či na který, mají být hrazeny platby dle podnájemní smlouvy. Podnajímající strana bere na vědomí, že i vyúčtování zálohových plateb jí bude zasíláno formou e-mailové zprávy na jí nahlášenou e-mailovou adresu, přičem společnost dodat podnajícmající straně vyúčtování splní jeho zasláním na tuto e-mailovou adresu.

Článek II.

Doba podnájmu

2.1

Podnájem se sjednává na dobu určitou, která je specifikována v části F podnájemní smlouvy.

2.2

Účastníci výslovně vylučují možnost automatické obnovy nebo prodloužení podnájmu po uplynutí doby podnájmu, o prodloužení podnájmu musí být vždy vyhotoven písemný dodatek podnájemní smlouvy v listinné podobě.

2.3

Podnajímající strana se zavazuje informovat společnost nejpozději 2 měsíce před koncem sjednané doby podnájmu o svém úmyslu podnájemní smlouvu prodloužit, či nikoliv. V případě, že nejpozději 1 měsíc před koncem sjednané doby podnájmu dle podnájemní smlouvy nebude doba podnájmu dodatkem k podnájemní smlouvě prodloužena, účastníci sjednávají, že podnájemní smlouva končí dnem uplynutím doby, na kterou byl podnájemní vztah sjednán, a na případný zájem podnajímající strany v podnájemní smlouvě pokračovat není společnost povinna jakýmkoliv způsobem reagovat.

Článek III.

Pravidla pro předání a převzetí bytu

3.1

Společnost zpřístupní podnajímající straně byt způsobilý k nastěhování a obývání. O předání a převzetí bytu sepíše společnost s podnajímající stranou předávací protokol. V předávacím protokolu budou ke dni předání bytu uvedeny obecné údaje ohledně příslušenství bytu.

3.2

Po skončení podnájmu dle podnájemní smlouvy se podnajímající strana zavazuje byt předat vyklizený, uklizený a v takovém stavu, v jakém jej převzala.  Podnajímající strana se zároveň zavazuje odstranit v bytě změny, které provedla se souhlasem i bez souhlasu společnosti, ledaže společnost podnajímající straně sdělí, že odstranění změn nežádá.

3.3

Společnost a podnajímající strana se v podnájemní smlouvě dohodnou, zda budou v bytě spolu s podnajímající stranou pobývat spolubydlící osoby. Podnajímající strana má povinnost společnosti sdělit identifikační údaje a další relevantní informace o každé spolubydlící osobě, včetně kontaktních údajů, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku vzniku spolubydlení

3.4

Podnajímající strana prohlašuje, že se důkladně seznámila s právním i faktickým stavem nemovitosti, která je předmětem podnájemní smlouvy, včetně skutečnosti, zda je nemovitost kulturní památkou, či nikoliv.

Článek IV.

Doplňkové služby

4.1

Účastníci se dohodli, že podnajímající strana sjedná pojištění domácnosti a bytu a odpovědnosti podnajímající strany, a to za podmínek, které si účastníci dohodli při podpisu podnájemní smlouvy (dále jen “Pojištění domácnosti”).

4.2

Podnajímající strana se zavazuje hradit pojistné a další případné náklady společnosti spojené s Pojištěním domácnosti specifikovaným v odst. 4.1 těchto VOP a společnost prohlašuje že pojistná smlouva na Pojištění domácnosti bude  platná a účinná po celou dobu podnájemního vztahu, s výjimkou prvních deseti dnů trvání podnájemní smlouvy. Podnajímající strana se dále zavazuje hradit náklady za asistenční správu bytu, náklady na tvorbu právní dokumentace spojené se vztahem z podnájemní smlouvy a další služby (dále jen „doplňkové služby“), a to ve výši specifikované v podnájemní smlouvě. Smluvní strany sjednávají právo společnosti jednostranně zvýšit měsíční platby za doplňkové služby , a to oznámením podnajímající straně na její e-mailovou adresu, to vše v případě kumulativního splnění podmínek (a) zvýšení dle věty předcházející bude první v příslušném kalendářním roce a (b) zvýšení samotné nebude převyšovat 3% sjednané výše měsíčního podnájemného.

4.3

Podnajímající strana uděluje společnosti plnou moc za účelem sjednání pojištění specifikovaného v odst. 4.1 těchto VOP a uplatněním nároků z ní vyplývajících, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v odst. 4.4 těchto VOP. Podnajímající strana tímto souhlasí, že u veškerého sjednaného pojištění může být určena vinkulace pojistného plnění ve prospěch společnosti.

4.4

Podnajímající strana, jakožto zmocnitel, tímto uděluje společnosti, jakožto zmocněnci, plnou moc specifikovanou v odst. 4.3 těchto VOP v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:

a)

aby jej společnost zastupovala a činila jeho jménem veškeré úkony související se sjednáním smlouvy o zprostředkování Pojištění domácnosti a bytu a odpovědnosti podnajímající strany dle ustanovení odst. 4.1. těchto VOP (dále jen „smlouva o zprostředkování pojištění“) na straně pojištěného a prováděla správu takto sjednaných pojištění.

b)

aby společnost jeho jménem jednala s příslušnými pojišťovnami a dalšími subjekty ve věci vyřizování pojistných událostí, které nastaly nebo v budoucnu nastanou, a aby inkasovala jménem zmocnitele pojistná plnění vyplývající z pojištění sjednaných na základě smlouvy o zprostředkování pojištění.

c)

zmocnitel tímto zároveň uděluje v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů zmocněnci souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, jakož i další údaje potřebné ke splnění povinností uvedených v bodech a) a b) této plné moci poskytl třetím stranám, zejména pak příslušné pojišťovně za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z této plné moci, zejména pak uzavření smlouvy o zprostředkování pojištění, změny a ukončení smlouvy o zprostředkování pojištění, správy pojištění a uplatňování pojistných plnění a nároků z pojištění.

d)

zmocněnec se zavazuje poskytnout zmocniteli veškerou potřebnou součinnost k plnění práv a povinností vyplývajících z této plné moci.

e)

tato plná moc se uděluje na dobu určitou, počínající dnem počátku podnájmu dle podnájemní smlouvy a konče prvním dnem dvacátého čtvrtého měsíce následujícího po konci podnájmu dle podnájemní smlouvy. Zmocněnec tuto plnou moc přijímá a prohlašuje, že své pověření vykoná pouze v zájmu zmocnitele a v souladu s jeho pokyny.

4.5

V podnájemní smlouvě mohou strany dále sjednat jakékoliv další doplňkové služby, a to uvedením v části D podnájemní smlouvy.

Článek V.

Podnájemné a zálohové platby

5.1

První podnájemné za první období podnájmu bytu, které končí posledním dnem měsíce, kdy k podnájmu bytu došlo, je uvedeno v části F podnájemní smlouvy.

5.2

Po zbývající dobu podnájmu dle podnájemní smlouvy, mimo období vymezené v odst. 5.1 těchto VOP činí podnájemné částku vymezenou v části F podnájemní smlouvy v kolonce „Podnájemné“. Dále je v části F podnájemní smlouvy uvedena „Celková měsíční platba“, přičemž v této částce jsou obsaženy zálohové platby za služby dle odst. 5.4 těchto VOP, podnájemné a poplatek za doplňkové služby dle čl. 5.5 těchto VOP, to vše za období každého měsíce následujícího po měsíci, kdy k podnájmu bytu došlo (dále jen “Celková měsíční platba”). Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato částka není paušální ve smyslu zákona č. 67/2013 Sb.

5.3

Podnajímající strana se zavazuje Celkovou měsíční platbu hradit bezhotovostním převodem na účet společnosti uvedený v záhlaví podnájemní smlouvy pod variabilním symbolem uvedeným v jejím záhlaví, a to vždy nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, za který je Celková měsíční platba hrazena.

5.4

Společnost zajistí prostřednictvím distributorů médií a služeb (dále jen „distributor“) následující služby spojené s užíváním bytu (dále jen „poskytované služby”) a podnajímající strana se zavazuje za tyto služby hradit měsíční zálohové platby a další poplatky spojené s provozem domu a bytu ve smyslu tohoto a následujícího odstavce (dále jen jako „zálohové platby”). Základní zálohové platby podnajímající strany jsou uvedeny v části F podnájemní smlouvy a jsou součástí Celkové měsíční platby.

5.5

Podnajímající strana se zavazuje hradit společnosti sjednanou cenu za doplňkové služby ve sjednané výši, která je stanovena v části F podnájemní smlouvy.

5.6

Společnost má právo v případě oprávněných důvodů přiměřeně zvýšit zálohové platby za poskytované služby jednostranným prohlášením formou e-mailové zprávy. Změněná měsíční zálohová platba může být požadována nejdříve od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po odeslání oznámení.

5.7

Společnost a podnajímající strana se výslovně dohodly, že ve vztazích podle podnájemní smlouvy vylučují aplikaci zákona č. 67/2013 Sb.

5.8

Zaplacené zálohové platby budou společností vyúčtovány vždy pozadu, a to tím způsobem, že pokud podnajímající strana užívala byt po dobu celého kalendářního roku (tj. nepřerušeně ode dne 1. ledna do dne 31. prosince konkrétního kalendářního roku), předloží jí společnost vyúčtování dle skutečné spotřeby a nákladů na poskytované služby, dle kterého bude provedeno vyúčtování. V případě, že nebude podnajímající strana užívat nemovitost po celou dobu kalendářního roku, společnost jí předloží vyúčtování za poměrnou část roku, kdy nemovitost podnajímající strana užívala. Podnajímající strana se zavazuje, že uhradí veškeré nedoplatky za poskytované služby vzniklé za dobu trvání podnájmu, a to i v případě, že k samotnému vyúčtování dojde až po skončení podnájmu. Nedoplatek zjištěný při vyúčtování je splatný do 10 dnů ode dne, kdy bylo vyúčtování odesláno podnajímající straně. Podnajímající strana má právo vznést proti vyúčtování námitky (dále jen “námitky”), a to ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy jí bylo vyúčtování odesláno. Námitky podnajímající strany musí být důvodné a jejich nezbytnou součástí musí být řádná a specifická argumentace, proč jsou námitky podávány. Společnost má výlučné právo posoudit, zda jsou námitky důvodné. Podnajímající strana výslovně souhlasí s tím, že v případě, kdy budou její námitky podány po výše uvedené lhůtě, nebo nebudou důvodné, nebude k nim přihlíženo a vyúčtování v takovém případě zůstává v platnosti.

5.9

Pokud je u některé ze služeb uzavřena smlouva o odběru té které služby přímo mezi podnajímající stranou a distributorem té které služby, tak je podnajímající strana i po skončení podnájmu a vyklizení bytu povinna poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby mohlo dojít k ukončení nebo převedení smluv o odběru na jinou osobu, kterou označí společnost. Tato povinnost přetrvává i po ukončení podnájemní smlouvy.

5.10

Společnost určuje, že zúčtovacím obdobím pro rozúčtování a následné řádné vyúčtování nákladů na bydlení, tj. poskytovaných služeb (v těchto VOP pouze jako “vyúčtování”), je ukončený kalendářní rok. V případě, že podnájemní smlouva skončí v průběhu kalendářního roku, tak bez ohledu na tuto skutečnost zúčtovací období končí koncem kalendářního roku a v roce následujícím provede společnost vyúčtování služeb. Podnajímající strana prohlašuje, že je srozuměna se skutečností, že je společnost při vyúčtování zcela závislá na poskytnutí podkladů k rozúčtování a vyúčtování ze strany třetích osob (vlastníků nemovitostí, SVJ), pročež je mimo její dispozici provedení vyúčtování do konce čtvrtého měsíce po skončení zúčtovacího období. S ohledem na tuto skutečnost se podnajímající strana zavazuje, že nebude po společnosti požadovat zákonnou či jakoukoliv jinou sankci a/nebo pokutu spojenou s neprovedením vyúčtování a rozúčtování v zákonných lhůtách a dále se v souvislosti s neprovedením vyúčtování v zákonném termínu vzdává zákonného, či jakéhokoliv jiného nároku na sankce a/nebo pokuty spojeného s neprovedením vyúčtování v zákonné lhůtě. Pokud bude podnajímající strana požadovat po společnosti zákonný, či jakýkoliv jiný nárok spojený s neprovedením vyúčtování, uděluje tímto podnajímající strana právo společnosti započíst proti nároku podnajímající strany na úhradu zákonného, či jakéhokoliv jiného nároku spojeného s neprovedením vyúčtování v zákonné lhůtě, svůj nárok ve výši 100 Kč za každý den prodlení s neprovedením vyúčtování v zákonné lhůtě, přičemž tento nárok podnajímající strana a společnost sjednávají jako částku náhrady škody, která společnosti vznikla v důsledku porušení závazku podnajímající strany nepožadovat zákonnou či jakoukoliv jinou sankci a/nebo smluvní pokutu za neprovedení vyúčtování v zákonném termínu.

5.11

V případě, kdy společnost podnajímající straně prokáže, že koncový dodavatel služeb (například, nikoliv ale výlučně, dodavatel elektřiny a plynu) má nastaveno zúčtovací období odlišně od období uvedeného v odst. 5.10 těchto VOP (tedy například, nikoliv ale výlučně, jeho zúčtovací období počíná dnem 1. září každého kalendářního roku a končí dnem 31. srpna roku následujícího), určuje společnost zúčtovací období vůči podnajímající straně shodně s takto prokázaným zúčtovacím obdobím. Podnajímající strana s tímto souhlasí. V případě, kdy dojde ke změně zúčtovacího období dle tohoto odst. VOP, zavazuje se společnost provést vyúčtování této konkrétní služby ve lhůtě 4 měsíců od konce zúčtovacího období dle tohoto odst. VOP.

5.12

Smluvní strany sjednávají inflační doložku, kdy je společnost oprávněna upravit výši sjednaného podnájemného bez dohody smluvních stran z důvodu inflace oznámením podnajímající straně, a to výlučně za podmínek dále uvedených:

a) inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou každý kalendářní rok udává Český statistický úřad za rok předcházející, vyjádřená v procentech.

b) vždy od prvního ledna kalendářního roku dále do budoucna, nebo od prvního dne měsíce určeného Společností dále do budoucna, je společnost oprávněna zvýšit podnájemné z důvodů inflace, a to až o tolik procent, kolik procent činila inflace v roce předcházejícím.

c) podnájemné zvýšené z důvodu inflace se považuje za sjednané podnájemné.

d) zvýšila-li společnost podnájemné z důvodů inflace a podnajímající strana již splatné podnájemné podléhající tomuto zvýšení zaplatila, pak je podnajímající strana povinna doplatek k již zaplacenému podnájemnému společnosti zaplatit v termínu nejblíže příště splatného podnájemného, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

e) příslušná podnájemní smlouva, jejíž obsah je určen těmito VOP, trvala ke dni zvýšení dle tohoto ustanovení nejméně 6 měsíců.

f) společnost je oprávněna upravit výši sjednaného podnájemného postupem dle tohoto odst. VOP pouze jednou v každém kalendářním roce, kdy podnájemní smlouva trvá.

Článek VI.

Poskytnutí jistoty

6.1

Podnajímající strana se zavazuje složit společnosti jistotu v dohodnuté výši, která je určena v podnájemní smlouvě v části F. Jistota musí být složena na účet společnosti nejpozději v den převzetí bytu podnajímající stranou. Podnajímající strana se vzdává práva na úroky z jistoty poskytnuté společnosti.

6.2

Společnost má právo čerpat z jistoty v průběhu podnájmu. O důvodech a výši čerpání musí společnost podnajímající stranu vyrozumět.

6.3

Po vyklizení bytu společnost vrátí jistotu podnajímající straně. Společnost má proti pohledávce podnajímající strany na vrácení jistoty právo započíst veškeré své pohledávky za podnajímající stranou vzniklé z podnájemní smlouvy. Podnajímající strana uděluje společnosti právo jednostranně započíst proti pohledávce podnajímající strany na vrácení jistoty pohledávku či pohledávky společnosti za podnajímající stranou, které jsou nejisté, neurčité, nebo ještě nejsou splatné.

6.4

Pokud společnost provede započtení svých pohledávek proti pohledávce podnajímající strany na vrácení jistoty, či z jistoty čerpá, má společnost právo požadovat po podnajímající straně doplacení peněžních prostředků do výše ujednané jistoty (dále jen „doplacení jistoty”). Podnajímající strana je povinna doplatit jistotu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů poté, co byla společností vyzvána k doplacení jistoty.

6.5

V případě ukončení podnájmu před obdržením vyúčtování od dodavatelů služeb může společnost u sebe ponechat jistotu nebo její část na případnou úhradu nedoplatku služeb, a to až do obdržení vyúčtování od dodavatelů. Podnajímající strana se zavazuje, že nebude po společnosti požadovat zákonný, či jakýkoliv jiný úrok z prodlení spojený s vrácením jistoty a dále se v souvislosti s vrácením jistoty vzdává zákonného, či jakéhokoliv jiného nároku na úrok z prodlení spojeného s vrácením jistoty. Pokud bude podnajímající strana požadovat po společnosti zákonný, či jakýkoliv jiný úrok z prodlení spojený s vrácením jistoty, uděluje tímto podnajímající strana společnosti právo započíst proti nároku podnajímající strany na úhradu zákonného, či jakéhokoliv jiného úroku z prodlení spojeného s vrácením jistoty, svůj nárok ve výši 100 Kč za každý den prodlení s navrácením jistoty, přičemž tento nárok podnajímající strana a společnost sjednávají jako částku náhrady škody, která společnosti vznikla v důsledku porušení závazku podnajímající strany nepožadovat zákonný, či jakýkoliv jiný úrok z prodlení spojený s vrácením jistoty.

6.6

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jistota složena dle ust. 6.1 podnájemní smlouvy neslouží k účelu zaplacení poslední platby podnájemného za užívání bytu dle podnájemní smlouvy a k tomuto účelu může být použita pouze na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran.

Článek VII.

Práva a povinnosti spojené s podnájmem

7.1

Společnost výslovně prohlašuje a zavazuje se, že po dobu trvání podnájmu nebude byt užívat.

7.2

Podnajímající strana je povinna neprodleně oznámit veškeré (i očekávané nebo předpokládané) změny v počtu spolubydlících osob. Spolubydlící osobou ve smyslu celé podnájemní smlouvy se rozumí zejména osoba, která se do bytu nastěhuje, nebo osoba, která bude v bytě pravidelně přespávat, nebo která bude sdílet s podnajímající stranou společnou domácnost.

7.3

Podnajímající strana má právo přijmout spolubydlící osobu pouze s písemným souhlasem společnosti v listinné podobě.

7.4

Podnajímající strana je povinna zabezpečit dodržování všech povinností vyplývajících z podnájemní smlouvy i těchto VOP i ze strany spolubydlících osob. Porušení těchto povinností ze strany spolubydlících osob se považuje za porušení povinnosti podnajímající strany a zakládá společnosti vůči podnajímající straně stejná práva, jaká by měla v případě, že by se porušení povinností dopustila sama podnajímající strana.

7.5

Uzavře-li podnájemní smlouvu se společností více osob, stanou se společnou podnajímající stranou bytu; společnou podnajímající stranou bytu se stane i osoba, která se souhlasem účastníků přistoupí k podnájemní smlouvě. Veškeré osoby na straně podnajímající strany jsou zavázány společně a nerozdílně k plnění všech povinností z podnájemní smlouvy.

7.6

Podnajímající strana je oprávněna užívat byt pouze za účelem bydlení. Podnajímající strana nesmí byt užívat k podnikání ani nesmí umožnit podnikání ostatním osobám v bytě. Pokud se podnajímající strana dozví, že některá z osob užívá byt za účelem podnikání, je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit společnosti. Na žádost podnajímající strany může společnost povolit užívání bytu i za jiným účelem; v tom případě společnost vydá podnajímající straně o svém souhlasu písemné potvrzení.

7.7

Podnajímající strana je povinna užívat byt řádně a v souladu s podnájemní smlouvou a těmito VOP, dodržovat všechna ujednání obsažená v nich a v domovním řádu, který je zveřejněn v prostorách domu, případně v mezích slušnosti společenského soužití, pokud v domě, v němž se byt nachází, domovní řád není.

7.8

V případě, že podnajímající strana předmět podnájmu řádně nevyklidí a nepředá nejpozději v poslední den podnájmu, má se za to, že podnajímající strana nebyla schopna předmět podnájmu vyklidit a předat, a v takovém případě je společnost oprávněna vyklidit předmět podnájmu na náklady podnajímající strany. Podnajímající strana v této souvislosti bere na vědomí, souhlasí a výslovně zplnomocňuje společnost, aby v případě uvedeném v předchozí větě společnost vyklidila předmět podnájmu a podnajímající straně vystěhovala veškerý movitý majetek, který se v předmětu podnájmu nachází a uložila jej na jakékoliv místo, které společnost uzná za vhodné, přičemž o tomto místě je společnost povinna podnajímající stranu následně informovat. Společnost má právo v případě existence splatných či dosud nesplatných pohledávek společnosti za podnajímající stranou k movitému majetku uplatnit zadržovací právo.

7.9

Účastníci se výslovně dohodli, že ohledně údržby prostor se mezi nimi uplatní výslovně pouze ustanovení § 1 až § 5 nařízení vlády ČR č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu (dále jen „nařízení vlády“), ve znění účinném ke dni podpisu podnájemní smlouvy, pro účely čehož se podnajímající stranou podle podnájemní smlouvy a těchto VOP rozumí nájemce podle uvedeného nařízení vlády. Ostatní ustanovení nařízení vlády se na účastníky nepoužijí.

7.10

Společnost určí podnajímající straně lhůtu k provedení drobné opravy a/nebo běžné údržby bytu (dále společně jen „drobné opravy“). Pokud k určení lhůty ze strany společnosti nedojde, stanovují strany lhůtu na provedení drobné opravy a/nebo běžné údržy na 14 dní. Pokud podnajímající strana včas neprovede drobné opravy, ke kterým je z podnájemní smlouvy a VOP povinna, může společnost vyzvat podnajímající stranu k provedení drobných oprav a k tomu jí určit přiměřenou lhůtu. Vyzvala-li společnost podnajímající stranu k provedení drobných oprav a ta výzvě v přiměřené lhůtě nevyhověla, může společnost zabezpečit provedení drobných oprav a po podnajímající straně požadovat náhradu nákladů, které na drobné opravy vynaložila.

7.11

Při stanovení výše úhrady za drobné opravy se vychází především z daňových dokladů a dokladů o platbě předložených podnajímající stranou, kdy podnajímající strana musí vždy o opravě předem informovat společnost a získat od společnosti  výslovný souhlas s opravou. V případě, kdy podnajímající strana nezíská od společnosti souhlas s provedením opravy dle tohoto odst. VOP, zaniká jí nárok na úhradu opravy ze strany společnosti, a to ať už je po společnosti uplatňován z jakéhokoliv zákonného či smluvního důvodu.

7.12

Omezení rozsahu drobných oprav, které je povinna provádět podle tohoto článku VOP podnajímající strana, se neuplatní v případě, že podnajímající strana úmyslně nebo svou hrubou nedbalostí způsobí újmu a vyvolá potřebu provedení oprav v bytě.

7.13

Podnajímající strana umožní společnosti přístup do bytu za účelem kontroly stavu a způsobu užívání bytu a případné prohlídky bytu s jiným zájemcem o bydlení (to vše společně jako „prohlídka”). Společnost má právo na prohlídku jedenkrát po uplynutí prvního kalendářního měsíce, a poté jednou za každé 3 kalendářní měsíce trvání podnájemní smlouvy. Podnajímající strana souhlasí s pořízením fotografií stavu bytu při prohlídce, a to v množství určeném společností.

7.14

V případě blížícího se ukončení podnájemní smlouvy je podnajímající strana povinna na vyžádání i opakovaně v neomezeném rozsahu zpřístupnit byt a umožnit tak prohlídku zájemcům o podnájem alespoň měsíc před dohodnutým termínem ukončení podnájemní smlouvy.

7.15

V případě, že chce podnajímající strana v bytě chovat zvíře, je povinna předem si vyžádat písemný souhlas společnosti, přičemž bez povolení dle této věty nemá podnajímající strana právo zvíře v bytě chovat. Podnajímající strana se zavazuje, že v bytě nebude kouřit. Podnajímající strana se zavazuje neodstranit nalepovací označení předmětu podnájmu, které zde umístí společnost. V případě, kdy dojde k odstranění označení, je podnajímající strana povinna o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat společnost a zajistit nové lepící označení.

7.16

Účastníci se dohodli, že se na jejich vztahy podle podnájemní smlouvy užije ustanovení občanského zákoníku, a to v rozsahu, který není v rozporu s obsahem těchto VOP a podnájemní smlouvy. V případě rozporu mezi zákonnými předpisy a podnájemní smlouvu včetně těchto VOP podnajímající strana a společnost sjednávají, že se přednostně užijí ustanovení podnájemní smlouvy a těchto VOP. Pro účely aplikace ustanovení občanského zákoníku se podnajímající strana považuje za nájemce a společnost za pronajímatele.

7.17

V případě provádění jakýchkoliv oprav či odečtů energií v bytě je podnajímající strana povinna poskytnout součinnost k jejich realizaci, především je povinna na výzvu společnosti vpustit pracovníky společnosti, či společností pověřené osoby do bytu a nechat je provedení oprav či odečtů provést. Výměny měřidel, při takové opravě či odečtu, nejsou považovány za drobné opravy.

7.18

Zjistí-li podnajímající strana, že je v bytě poškození nebo vada, které jsou potřeba bez prodlení odstranit, oznámí to ihned společnosti za pomocí kontaktů uvedených v části „Klientská podpora“ podnájemní smlouvy, a to za pomoci formuláře v klientské zóně nebo formou e-mailové komunikace; jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí společnosti bez zbytečného odkladu.

7.19

Podnajímající strana se zavazuje poskytnout společnosti součinnost a dostatečně a včasně se společností komunikovat o všech záležitostech týkajících se bytu, zejména v případě, kdy společnost podnajímající stranu upozorní na kontrolu bytu či jeho prohlídku s dalšími zájemci o podnájem, jak je upraveno v odst. 7.13 a 7.14 těchto VOP.

7.20

Podnajímající strana se tímto výslovně zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, pokud je dům prohlášen za kulturní památku. Jedná se zejména o povinnost udržovat kulturní památku v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením a poškozením.

7.21

Smluvní strany se domluvily, že v případě nemožnosti kontaktovat podnajímající stranu má společnost právo zkontrolovat předmět podnájmu. Kontrolou se v rámci tohoto ustanovení rozumí odemknutí bytové jednotky záložními klíči a zjištění stavu bytové jednotky, jakožto i případného zdravotního stavu podnajímající strany. Podnajímající strana s tímto zásahem do soukromí souhlasí.

7.22

Nemožností kontaktovat podnajímající stranu dle odst. 7.21 těchto VOP se rozumí především neplacení podnájemného po dobu alespoň jednoho měsíce, nereagování na výzvy společnosti a jí určených osob v délce nejméně 14 dní, nepřijímání telefonátů od společnosti a jí určených osob v délce nejméně 14 dní, nereagování na výzvy právního zástupce společnosti v délce nejméně 14 dní, a nepřijímání telefonátů od právního zástupce společnosti v délce nejméně 14 dní. V případě, kdy podnajímající strana plánuje opustit předmět podnájmu na dobu delší než 14 dní, je povinna zajistit osobu, která umožní společnosti či jí určeným osobám přístup do předmětu podnájmu, a sdělit společnosti kontaktní údaje na tuto osobu.

7.23

Smluvní strany podnájemní smlouvy ve vzájemné shodě prohlašují a berou na vědomí, že podpisem ukončovacího předávacího protokolu nedochází k zániku vzájemného smluvního vztahu, jakož ani podnájemní smlouvy samotné a ani doposud nesplněných závazků některé ze stran vzniklých v souvislosti se vzájemným závazkovým vztahem. Podnájemní smlouva a z ní vzniknuvší závazky končí (a) uplynutím sjednané doby nebo koncem výpovědní doby, nebo (b) zřízením nového užívacího práva k předmětu podnájmu třetí osobě.

7.24

Společnost a podnajímající strana sjednávají, že výkon zadržovacího práva a zpeněžení zadrženého majetku dle podnájemní smlouvy bude probíhat tím způsobem, že movitý majetek, který je předmětem uplatnění zadržovacího práva bude sepsán, včetně odhadních cen jednotlivých položek, kdy ke stanovení výše odhadních cen uděluje podnajímající strana výlučné právo společnosti, a následně prodán buď (a) v rámci aukčních inzertních portálů (např. nikoliv ale výlučně aukro.cz), nebo (b) jakékoliv třetí osobě za cenu uvedenou v soupisu movitého majetku dle tohoto odstavce VOP. Společnost a podnajímající strana výslovně vylučují zákonnou úpravu výkonu zadržovacího práva a následného zpeněžení, která je obsažena především, nikoliv ale výlučně v ust. § 1398 a § 1359 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud nebude možné zadržené předměty zpeněžit, podnajímající strana dává svůj výslovný pokyn společnosti k tomu, aby jejím jménem takový majetek znehodnotila či darovala na charitativní účely. V případě, že dojde k realizaci zadržovacího práva dle tohoto ustanovení, je společnost oprávněná započíst vůči pohledávce na vydání výtěžku ze zpeněžení majetku svoji pohledávku z titulu náhrady škody za realizaci zpeněžení dle tohoto odstavce.

7.25

Společnost a podnajímající strana sjednávají, že při skončení podnájemní smlouvy se uskutečňuje předání předmětu podnájmu zpět společnosti v čase určeném společností mezi 8:00 až 16:00.

7.26

Společnost a podnajímající strana sjednávají, že v případě blížícího se konce podnájemní smlouvy může společnost nejpozději do 21. dne přede dnem, kdy má dojít k očekávanému ukončení podnájemní smlouvy, vyzvat podnajímající stranu k předání předmětu podnájmu kdykoliv v posledních pěti dnech trvání podnájemní smlouvy v čase určeném odst. 7.25 těchto VOP. Pokud dojde k předání předmětu podnájmu v termínu dle tohoto odst. VOP, nemá podnajímající strana povinnost hradit podnájemné a zálohové platby za poměrnou dobu, kdy předmět podnájmu nebude do konce sjednaného trvání podnájemní smlouvy užívat.

7.27

Podnajímající strana se zavazuje informovat a předat společnosti veškeré poštovní zásilky, které podnajímající straně nejsou určeny, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 5 dní ode dne, kdy byla na adresu předmětu podnájmu listovní zásilka doručena, přičemž místem a časem předání jsou výlučně pobočky společnosti uvedené na jejích internetových stránkách v sekci Kontakty v časovém rozmezí 9:00 - 17:00 každý pracovní den.

7.28

Podnajímající strana je povinna zajistit běžnou kontrolu a provozní revizi plynových spotřebičů v alespoň takovém rozsahu a četnosti, jaké udává  vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty,  zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, případně jak udává jakýkoliv další zákonný či podzákonný předpis. Podnajímající strana se zavazuje zajistit provedení kontroly kotle oprávněnou osobou nejméně tak často, aby mezi provedenými kontrolami neuplynulo více než 12 měsíců. Po provedení této kontroly podnajímající strana předá společnosti kopii kontrolní nebo revizní zprávy, a to ve lhůtě 7 dní.

7.29

Po provedení jakékoliv drobné opravy je podnajímající strana povinna tuto fotograficky zdokumentovat a zaslat fotodokumentaci opravy na e-mailovou adresu podpora@idealninajemce.cz a/nebo pomocí online klientské zóny, do které jí společnost umožnila přístup.

7.30

V případě výměny zámku od vstupních dveří do bytu je podnajímající stana povinna o tomto společnost informovat ve lhůtě 3 dnů ode dne výměny zámku na e-mailovou adresu podpora@idealninajemce.cz a zároveň společnosti předat klíč od nové vložky v místě a čase určeném společností.

7.31

V případě, že podnajímající strana předá společnosti byt ve stavu který nelze považovat za vyklizený, uklizený a v takovém stavu, v jakém byt převzala, je podnajímající strana povinna hradit podnájemné a zálohové platby za období, po které společnost bude podnikat kroky k navrácení bytu do původního stavu. Společnost se tímto zavazuje, že takové opravy a úpravy bude provádět bez zbytečného odkladu po převzetí bytu od podnajímající strany.

7.32

Podnajímající strana nesmí byt dále podnajímat bez souhlasu společnosti. Podnajímající strana zejména nesmí dále využívat byt ke krátkodobým podnájmům (typu airbnb, booking.com apod.)

7.33

Podnajímající strana tímto souhlasí a zplnomocňuje společnost k tomu, aby za ni odeslala doklad o ubytování a případně další dokumenty prokazující zajištění ubytování v České republice na příslušné oddělení Ministerstva vnitra České republiky, případně na příslušné oddělení cizinecké policie. Odesláním této písemnosti, či písemností je tato plná moc vyčerpána. Podnajímající strana bere na vědomí, že toto zplnomocnění se týká výlučně odeslání dokladu o ubytování, případně dalších výše uvedených dokladů a společnost neposkytuje jakékoliv imigrační a s tím spojené služby.

7.34

V případě zřízení trvalého pobytu na adrese nemovitosti dle části B podnájemní smlouvy se podnajímající strana zavazuje po ukončení podnájemního vztahu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po ukončení podnájemního vztahu, trvalý pobyt na adrese předmětné nemovitosti odhlásit. Podnajímající strana se zavazuje zajistit splnění této povinnosti i ze strany spolubydlících osob ve shodné lhůtě.

7.35

V případě, kdy okolnosti nasvědčují tomu, že v nemovitosti a/nebo v domě, kde se nemovitost nachází a má tento stav souvislost s nemovitostí, hrozí škoda, nebo nebezpečí z prodlení, ná společnost a jí určené osoby právo do nemovitosti vstoupit nebo si zajistit přístup do ní, a to jak v přítomnosti podnajímající strany, tak i bez její přítomnosti. Podnajímající strana v takovém případě nemá nárok na slevu z podnájemného, i kdyby jí tímto vznikly obtíže.

Článek VIII.

Skončení podnájmu

8.1

Podnájem vždy končí nejpozději společně s nájmem (pachtem). Končí-li nájem, sdělí to společnost podnajímající straně i s uvedením rozhodných skutečností, jimiž jsou zejména den skončení nájmu (pachtu), délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.

8.2.

Kterýkoliv z účastníků podnájemní smlouvy může vypovědět podnájemní smlouvu bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k výpovědi došlo, a to písemným oznámením druhému účastníkovi.

8.3

Společnost může podnájem vypovědět:

a)

okamžitě, bez výpovědní doby, v případech, kdy (a) bude naplněna skutková podstata písmene a), b), c) nebo d) ustanovení § 2288 odst. 1 občanského zákoníku, přičemž se pro účely aplikace ust. § 2288 odst. 1 občanského zákoníku podnajímající strana považuje za nájemce a společnost za pronajímatele; (b) užívá-li podnajímající strana nebo spolubydlící osoby byt nebo společné prostory v domě v rozporu s domovním řádem, nebo takovým způsobem, že tím obtěžují ostatní sousedy nepřiměřeným způsobem; (c) provádí-li podnajímající strana stavební úpravy bytu bez výslovného písemného svolení společnosti; (d) je-li podnajímající strana v prodlení s placením, byť i jen části, podnájemného nebo zálohových plateb na služby po dobu alespoň 1 měsíce; nebo (e) poruší kteroukoliv z povinností stanovených v odst. 6.1, 6.4, 7.13, 7.14, 7.17 a 7.32 těchto VOP.

b)

v jednoměsíční výpovědní době, počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k výpovědi došlo, a to písemným oznámením druhému účastníkovi, v případě, kdy (a) by jinak byla oprávněna vypovědět podnájem podle písm. a) tohoto odstavce.; nebo (b) poruší-li kteroukoliv z povinností stanovených v odst. 5.5, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.15, 7.17, 7.18., 7.19, 7.20, nebo opakovaně povinnost stanovenou v odst. 7.27 těchto VOP.

c)

ve dvouměsíční výpovědní době, počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k výpovědi došlo, a to písemným oznámením druhému účastníkovi, v případě, kdy by jinak byla oprávněna vypovědět podnájem podle písm. a) nebo b) tohoto odstavce VOP.

8.4

V případě ukončení podnájemního vztahu podle odst. 8.3 písm. a) těchto VOP, je podnajímající strana se všemi spolubydlícími osobami povinna byt vyklidit a předat bez zbytečného odkladu, nejpozději v den určený ve výpovědi.

8.5

Podnajímající strana odevzdá byt společnosti v den, který je sjednán v podnájemní smlouvě, případně v den vyplývající z dohody o ukončení podnájemního vztahu, nebo v den vyplývající z výpovědi podnájemního vztahu, nebo v den vymezený ve výzvě dle odst. 7.26 těchto VOP. Byt je odevzdán, obdrží-li společnost klíče a nic jí nebrání v přístupu do bytu a jeho užívání bez jakéhokoliv omezení.

8.6Společnost je oprávněna podnájem vypovědět s výpovědní dobou, jejíž délku je oprávněna určit společnost, přičemž tato nesmí být kratší než 14 dní, pokud podnajímající strana vstoupí po začátku této smlouvy do insolvenčního řízení, nebo bude-li její majetek, byť i jen zčásti, postihován v rámci exekučního řízení nebo výkonu rozhodnutí.

8.7

Podnajímající strana může podnájem vypovědět z důvodu uvedeného v odst. 11.4 těchto VOP.

Článek IX.

Smluvní pokuta

9.1

Nezaplatí-li podnajímající strana společnosti jakákoliv peněžitá plnění dle podnájemní smlouvy, zejména peněžité plnění dle čl. 5.2 těchto VOP, od 5 dnů do 19 dnů po jejich splatnosti, je povinna zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši 300 Kč denně, a to za každý, byť i jen započatý den prodlení. Počínaje 20. dnem po splatnosti jakéhokoliv peněžitého plnění dle podnájemní smlouvy je podnajímající strana povinna zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč denně, a to za každý, byť i jen započatý den prodlení.

9.2

V případě, že podnajímající strana v rozporu s povinností stanovenou v odst. 7.26, 8.4 nebo 8.5 těchto VOP neodevzdá v den skončení podnájmu řádně vyklizený byt, je podnajímající strana povinna uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

9.3

V případě, že podnajímající strana v rozporu se svou povinností uvedenou v odst. 7.13 nebo 7.14 těchto VOP neumožní prohlídku bytu (či jiného předmětu podnájemního či jiného užívacího vztahu) za účelem kontroly stavu a způsobu užívání, zavazuje se uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý započatý den, kdy bude toto znemožnění ze strany podnajímající strany trvat.

9.4

V případě, že podnajímající strana v rozporu s povinností stanovenou v odst. 5.9 těchto VOP neposkytne součinnost při ukončení nebo převedení smluv o odběru na jinou osobu určenou společností, je podnajímající strana povinna uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.

9.5

V případě, že podnajímající strana v rozporu s povinností stanovenou v odst. 7.20 těchto VOP bude dům užívat či ochraňovat nevhodným způsobem, zavazuje se podnajímající strana uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť jen započatý den, do doby, než bude závadný stav odstraněn.

9.6

V případě, že podnajímající strana v rozporu s povinností stanovenou v odst. 1.8 těchto VOP neoznámí společnosti změnu své e-mailové adresy, a/nebo telefonního čísla, a/nebo bankovního účtu, zavazuje se podnajímající strana uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení se sdělením výše uvedených informací.

9.7

V případě, kdy podnajímající strana poruší svou povinnost uloženou v odst. 7.22 těchto VOP, tedy že opustí předmět podnájmu na dobu delší 14 dní a nezajistí osobu, která by umožnila společnosti přístup do předmětu podnájmu a nesdělí společnosti kontaktní údaje na tuto osobu, zavazuje se uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

9.8

V případě, že podnajímající strana v rozporu s povinností stanovenou v odst. 3.2 těchto VOP neodevzdá předmět podnájmu společnosti vyklizený, uklizený a v takovém stavu, v jakém byt převzala, zavazuje se podnajímající strana společnosti uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

9.9

V případě, kdy podnajímající strana poruší svou povinnost uloženou v odst. 7.15 těchto VOP, tedy že chová v předmětu podnájmu zvíře bez souhlasu společnosti, nebo v předmětu podnájmu kouří, nebo odstraní označení předmětu podnájmu, nebo nezajistí nové označení předmětu podnájmu, zavazuje se uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

9.10

V případě, kdy prokazatelně dojde ke stížnostem na chování či jednání podnajímající strany ze strany příslušného společenství vlastníků jednotek, zavazuje se podnajímající strana uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy k takovéto stížnosti dojde.

9.11

Společnost a podnajímající strana sjednávají, že v případě, kdy je mezi stranami vzájemně odsouhlasen termín jakéhokoliv zásahu do předmětu podnájmu, nebo jeho navštívení ze strany společnosti, příp. jí určené osoby, či předání předmětu podnájmu, a podnajímající strana v tomto sjednaném termínu nezajistí přístup do předmětu podnájmu, zavazuje se podnajímající strana uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto svého závazku.

9.12

Společnost a podnajímající strana sjednávají, že v případě, kdy má podnajímající strana povinnost zřídit si na svůj účet pojištění a nezřídí si jej, a to ani přes výzvu společnosti, zavazuje se podnajímající stana uhradit společnosti pokutu ve výši 10.000 Kč.

9.13

V případě, že podnajímající strana v rozporu s povinností stanovenou v odst. 7.27 těchto VOP nezajistí předání doručených poštovních zásilek, zavazuje se podnajímající strana společnosti uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

9.14

V případě, že podnajímající strana v rozporu s povinností stanovenou v odst. 7.28 těchto VOP nezajistí provedení kontroly a/nebo provozní revizi plynových spotřebičů, a/nebo nedoručí společnosti ve sjednaném termínu kopii revizní či kontrolní zprávy, zavazuje se podnajímající strana společnosti uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

9.15

V případě, že podnajímající strana v rozporu s povinností stanovenou v odst. 7.29 těchto VOP nezašle předmětnou fotodokumentaci, či tuto nenahraje do klientské zóny, zavazuje se podnajímající strana společnosti uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

9.16

V případě, že podnajímající strana v rozporu s povinností stanovenou v odst. 7.30 těchto VOP neinformuje ve lhůtě stanovené v odst. 7.30 těchto VOP společnost o výměně zámku a/nebo společnosti nepředá klíč od nové vložky vstupních dveří, zavazuje se podnajímající strana společnosti uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

9.17

V případě, že podnajímající strana v rozporu se zákazem stanoveným v odst. 7.32 těchto VOP poskytne bez souhlasu společnosti byt k dalšímu podnájmu, nebo poskytne byt ke krátkodobým podnájmům (typu airbnb, booking.com apod.), zavazuje se podnajímající strana společnosti uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

9.18

V případě, že podnajímající strana poruší povinnost dle odst. 7.34 těchto VOP a ona ,či jakákoliv její spolubydlící osoba bude mít po uplynutí lhůty stanovené v čl. 7.34 těchto VOP na adrese podnajaté nemovitosti přihlášené trvalé bydliště, je podnajímající strana povinna uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

Článek X.

Kontaktní a doručovací adresy

10.1

Každý účastník podnájemní smlouvy je povinen při změně adresy uvedené v podnájemní smlouvě neprodleně, nejpozději v den, kdy dojde ke změně adresy, oznámit druhému účastníkovi svoji aktuální adresu pro doručování korespondence.

10.2

Společnost může podnajímající straně doručovat zásilky rovněž na adresu bytu, jenž je podnajímán, a to do chvíle, než se podnajímající strana z bytu odstěhuje.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

11.1

Podnájemní smlouva a tyto VOP se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti spojené s podnájmem bytu se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.2

Účastníci těchto VOP se dohodli, že dnem, ke kterému se jakákoliv platba podle podnájemní smlouvy považuje za uhrazenou, je den připsání příslušné částky na účet věřitele.

11.3

Právní jednání v písemné formě lze činit i v elektronické podobě, není-li právním předpisem nebo těmito VOP či podnájemní smlouvou výslovně stanoveno jinak.

11.4

Tyto VOP mohou být společností kdykoliv jednostranně změněny, a to písemným oznámením na e-mailovou adresu podnajímající strany, přičemž změny VOP počínají být účinné prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy ke změně dojde. Podnajímající strana má právo vyjádřit nesouhlas se změnou VOP písemným či e-mailovým oznámením na adresu společnosti, a to ve lhůtě 14 dní ode dne oznámení společnosti, přičemž v případě, kdy svůj nesouhlas podnajímající strana nevyjádří, tato se změnou souhlasí. V případě, že se změnami podnajímající strana nesouhlasí, má právo podnájem vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy k výpovědi došlo. Pokud podnajímající strana vypoví tuto smlouvu na základě tohoto ust. VOP, tj. v souvislosti se změnou VOP, strany sjednávají, že změněná verze VOP na jejich vztah ze smlouvy nemá vliv a podnájemní smlouva se řídí těmi VOP, v souvislosti s jejichž změnou podnajímající strana smlouvu vypověděla.

11.5

Právo odvolat plnou moc může být uplatněno pouze písemně na trvalé bydliště podnajímající strany, případně na sídlo společnosti. Účastníci dále sjednávají formu toho právního jednání ve formě notářského zápisu. K nižší formě právního jednání se nepřihlíží.

11.6

Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto VOP nebo podnájemní smlouvy ukázala jako právně neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo podnájemní smlouvy. Právně neúčinná ustanovení musí být účastníky podnájemní smlouvy neprodleně nahrazena účinnými ustanoveními, která jsou svou povahou s přihlédnutím k hospodářskému účelu neúčinných ustanovení nejbližší.

11.7

V případě, že dojde mezi společností a podnajímající stranou, která je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z těchto VOP či podnájemní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

11.8

Smluvní pokuty jsou splatné vždy v poslední den kalendářního měsíce, ve kterém na ně vzniklo právo. Smluvní pokuty dle podnájemní smlouvy a VOP jsou samostatnými nároky společnosti, které stojí vedle nároků na náhradu újmy a jakýmkoliv způsobem se nedotýkají nároků společnosti na náhradu škody či újmy.

11.9

Smluvní strany sjednávají, že podnajímající stranu jsou v souvislosti s touto smlouvou a plněním s ní spojených, oprávněny kontaktovat třetí osoby odlišné od společnosti.

11.10

Podnájemní smlouva může být měněna, nahrazena či doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými vždy každou ze smluvních stran. Smluvní strany výslovně prohlašují, že taktéž jejich dohodu o formě změny smlouvy podle tohoto odstavce je možné změnit pouze písemnou formou, a to vyjma situace, kdy dodatek podnájemní smlouvy bude zaslán formou elektronické zprávy a podepsán formou dálkového přístupu k tomu kterému dokumentu, nebo dojde ke změně podnájemní smlouvy výlučně ze strany společnosti oznámením v případech, kdy jí takové právo udělují tyto VOP.

Platnost od 1. 11. 2023.