Home

Jaké má Ideální nájemce zásady ochrany osobních údajů

Vaše údaje pečlivě střežíme. Ať už jste náš klient - majitel bytu, podnájemník, nebo máte zájem ucháchet se o pracovní pozici či od nás pouze odebíráte tipy na pronajímání bytu, přečtěte si prosíme pečlivě tyto zásady a pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

Jsme členem skupiny Miton vedle projektů jako GLAMI, Bonami, Twisto, či Qerko.

Máme pobočky v Brně a v Praze a velký tým, který se stará o blaho našich klientů i podnájemníků.

V těchto zásadách ochrany vašeho soukromí vysvětlujeme:

 • kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje,
 • jak chráníme vaše osobní údaje a data,
 • proč a jak používáme cookies, a
 • jakým způsobem se můžete informovat o zpracování vašich osobních údajů a získat k těmto údajům přístup a případně vaše osobní údaje opravit či aktualizovat.

Kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďuje a zpracovává za pomocí formulářů uvedených na webu idealninajemce.cz (dále jen Web) společnost UlovDomov.cz s.r.o., IČO: 293 00 631, se sídlem Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 72444 (dále jen UlovDomov) výhradně v mezích zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen zákonné předpisy).

Při registraci na Webu shromažďujeme vaše osobní údaje a nadále je zpracováváme v následujícím rozsahu: (i) jméno a příjmení, (ii) e-mailová adresa, (iii) telefonní číslo, údaje týkající se nemovité věci ve Vašem vlastnictví, případně údaje týkající se preferovaného bydlení (dále jen Osobní údaje) tyto Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem informování Vás o námi nabízených službách a o novinkách z realitního trhu. 

Pakliže s námi uzavřete smlouvu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě, což zpravidla bude jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo účtu a jiné identifikační údaje. Účelem zpracování osobních údajů je tedy poskytnutí naší služby dle uzavřené smlouvy.

V případě využívání naší webové aplikace ideální nájemce o vás budou zpracovávány mimo výše uvedené také údaje obsažené v uzavřené smlouvě a údaje vyplývající z vyúčtování. Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí našich služeb v podobě usnadnění Vašeho přehledu o využívání našich služeb, tedy nájmu nemovité věci.

Pokud se přihlásíte k odebírání našeho newsletteru, resp. udělíte nám souhlas k jeho zasílání, budeme zpracovávat Váš e-mail, případně také jméno, příjmení, telefonní číslo a údaje o pronajímané nemovitosti. Tyto Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem informování Vás o námi nabízených službách a o novinkách z realitního trhu.

Jestliže si zvolíte naši službu poskytování vzorů smluv a jiných právních dokumentů, budeme zpracovávat Váš e-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo, důvod stažení dokumentu a město. V takovém případě Vám v rámci této služby budeme zasílat informace o nově dostupných vzorech.

Pokud odešlete formulář se zájmem o pracovní pozici na kariérních stránkách, budeme váš e-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo a přiložené materiály (životopis, LinkedIn profil, portfolio apod.) zpracovávat za účelem zpracování vaší žádosti, vyhodnocení vhodnosti pro pozici a případné domluvě pohovoru. V případě dalšího zpracování údajů (např. k jiným účelům, dlouhodobému uchovávání) pro HR účely vás požádáme o souhlas s tímto zpracováním.

K žádnému jinému účelu, než jsou výše uvedené Vaše Osobní údaje nezpracováváme.

Osobní údaje zpracovávají pouze naši zaměstnanci, spolupracovníci a dodavatelé, kteří se podílejí na tom, aby naše služby byly ještě lepší, a kteří mají smluvně zajištěnu povinnost mlčenlivosti. Všechny tyto osoby zpracovávají Vaše osobní údaje pouze za výše vymezenými účely. Jiným osobám Vaše osobní údaje nepředáváme. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemích. 

V případě, že nám udělíte souhlas se zasíláním newsletteru sdílíme tyto Vámi předané osobní údaje také s poskytovateli služeb newsletteru, kterými jsou Mailchimp https://mailchimp.com, Mandrill https://mandrillapp.com a Customer.io. https://customer.io

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Osobní údaje používali k tomu, abychom vás informovali o novinkách v oblasti nájemního bydlení, světě nemovitostí a našich službách, postačí „nezakliknout fajfku“ u souhlasu pod registračním formulářem nebo nám poslat e-mail na adresu info@idealninajemce.cz s tím, že si nepřejete, abychom Osobní údaje pro tento účel zpracovávali. Dále maté také možnost odhlásit odběr těchto e-mailu kliknutím na tlačítko odběr v zápatí zaslaného e-mailu.

Osobní údaje zpracováváme za použití manuálních i automatizovaných způsobů zpracování.

Ochrana a bezpečnost Osobních údajů

UlovDomov.cz zavedl příslušná technicko-organizační opatření za účelem zabezpečení Osobních údajů a dalších informací, které s námi sdílíte. Mezi tyto opatření patří zejména:

 • komunikaci s Webem šifrujeme pomocí protokolu SSL;
 • procesy shromažďování a zpracování Osobních údajů pečlivě kontrolujeme;
 • pořizujeme záložní kopie všech informací a informace zálohujeme v off-line prostředí;
 • pravidelně sledujeme naše IT systémy a vyhodnocujeme získané informace;
 • naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou pravidelně školeni na ochranu osobních údajů a jsou vázáni mlčenlivostí;
 • všichni naši dodavatelé dodržují minimálně stejnou úroveň zabezpečení jako my a jsou vázáni povinností mlčenlivosti;
 • používáme firewally a další zabezpečovací technologie.

Hlášení a oznamování bezpečnostních incidentů

Pakliže by došlo k bezpečnostnímu incidentu představující únik osobních údajů či jejich poškození nebo znehodnocení, bezpečnostní incident ohlásíme dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to nejpozději ve lhůtě 72 hodin ode dne jeho zjištění. Zároveň bude každému subjektu údajů, jehož osobních údajů se bezpečnostní incident dotkl, oznámeno, že bezpečnostní incident nastal. Zároveň zveřejníme oznámení o bezpečnostním incidentu na našich webových stránkách.

Používání Cookies na Webu

Vaše práva k Osobním údajům

Uchováváme Osobní údaje a další informace o vaší osobě po dobu 10 let (pokud zákonné předpisy nepožadují více). 

Vašimi právy jsou:

Právo na přístup a informace 

znamená, že si kdykoliv může požádat o sdělení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, jaké osobní údaje to jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány. Dále pak zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byli osobní údaje získány a zda dochází na základě zpracování osobních údajů uživatelů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu 

znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 

znamená, že na základě Vaši žádost vymažeme Vaše osobní údaje uživatelů pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
 • zpracování je protiprávní; 
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
 • nám to ukládá zákonná povinnost. 

Právo na omezení zpracování

znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, omezíme zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku 

znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování nebudou, již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat stížnost 

na zpracování osobních údajů, kterou je možné podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Veškerá Vaše práva můžete uplatnit u nás, na naši e-mailové adrese info@idealninajemce.cz

Dotazy ohledně ochrany soukromí

Pokud budete mít jakékoli dotazy, které se týkající těchto pravidel, ochrany vašeho soukromí či stížnost na způsob, jakým využíváme Osobní údaje, obraťte se prosím na info@idealninajemce.cz.

Tyto zásady mohou být čas od času změněny. Nabývají platnosti 25. 5. 2018.