Home

Podmínky projektu Doporučení majitele (dále jen jako „Podmínky“)

Vymezení pojmů

 1. Společnost UlovDomov.cz s.r.o., IČ: 29300631je obchodní společností, která se zabývá v rámci svého předmětu podnikání mimo jiné oblasti i pronájmem, pachtem, nájmem a podpachtem nemovitostí (dále jen „Společnost“).
 2. Za „Pronajímatele“ dle těchto Podmínek je považována osoba, která má ve vlastnictví, či ve výlučném užívání s právem zřízení dalšího užívacího a požívacího práva (dále jen „vlastnictví“) nemovitost / nemovitosti a předala ji/ je k užívání a požívání Společnosti.
 3. Nájemní smlouvou“ dle těchto Podmínek je závazkový právní vztah uzavřený mezi Společností a Pronajímatelem v rámci něhož Pronajímatel přenechal k užívání a požívání svoji nemovitost, kterou má ve vlastnictví, a Společnost se zavázala platit mu za to úplatu. 
 4. Za „Podnájemce“ dle těchto podmínek je považována osoba, která na základě podnájemní smlouvy uzavřené se Společností užívá nemovitost Pronajímatele. 
 5. Podnájemní smlouvou“ dle těchto Podmínek je závazkový právní vztah uzavřený mezi Společností a Podnájemcem, na základě kterého může Podnájemce užívat nemovitost Pronajímatele. 
 6. Za „Zprostředkovatele“ se dle těchto podmínek považuje osoba, která se zaregistruje u Společnosti prostřednictvím platformy ReferralHero na webových stránkách idealninajemce.cz, přičemž předmětem jeho činnosti je hledání nových Pronajímatelů, kteří by měli zájem o uzavření Nájemní smlouvy se Společností.


Účel projektu Doporučení majitele a jeho fungování

 1. Projekt Doporučení majitele je organizován Společností (dále jen „Projekt“). Účelem tohoto Projektu je rozšíření povědomí o činnosti Společnosti mezi třetí osoby a zvýšení tak počtu uzavřených Nájemních a následně i Podnájemních smluv mezi Společností a novými Pronajímateli / Podnájemníky prostřednictvím činnosti Zprostředkovatele.
 2. Zprostředkovateli za jeho činnost náleží odměna (dále jen „Odměna“). Nárok na Odměnu vzniká Zprostředkovateli dnem uzavření Podnájemní smlouvy k nemovitosti, jež je ve vlastnictví Pronajímatele, se kterým uzavřela Společnost Nájemní smlouvu na základě prokazatelné činnosti Zprostředkovatele. 
 3. Odměna Zprostředkovatele činí 5.000,- Kč vč. případné sazby DPH (slovy: pět tisíc korun českých) za každou nemovitost, kterou Pronajímatel poskytne Společnosti k užívání a požívání na základě činnosti Zprostředkovatele.
 4. Odměna je splatná patnáctý (15.) pracovní den ode dne podpisu Podnájemní smlouvy Podnájemníkem tak, jak je uvedeno v čl. 8 těchto Podmínek. 
 5. Nedojde-li však do 6 měsíců ode dne, kdy byla na základě činnosti Zprostředkovatele uzavřena Nájemní smlouva, k uzavření Podnájemní smlouvy dle čl. 8 těchto Podmínek, nárok Zprostředkovatele na Odměnu zaniká.