Home

Podklady pro povolení k pobytu nově posíláme digitálně. Zjistěte, jak celý proces probíhá.

The documents for the residence permit are now sent digitally. Find out how the whole process works (scroll down for EN version)

Uvědomujeme si, že vyřízení požadavku pro povolení k pobytu má pro naše podnájemníky vysokou prioritu.

Z důvodu urychlení požadavků pro povolení k pobytu jsme se rozhodli podklady posílat pouze elektronicky skrze datovou schránku, přímo na MVČR. Aby podklady pro povolení byly na MVČR doručeny co možná nejdříve.

Jak vyřízení požadavku vypadá:

Nahlášení požadavku:
Váš požadavek nejlépe nahlaste na e-mail podpora@idealninajemce.cz s předmětem „Povolení k pobytu“ ihned, jakmile víte, že potřebujete nebo budete potřebovat dokumenty vystavit (například po sjednání nebo prodloužení podnájemní smlouvy).

Pokud již máte spisovou značku od MVČR nezapomeňte jej do e-mailu uvést.

Uveďte, prosím, všechny osoby, pro které si přejete potvrzení vystavit, jejich celé jméno, číslo pasu, národnost, datum narození, trvalé bydliště a účel pobytu.

Zaevidování požadavku:

Váš požadavek převezmeme a vyřídíme potřebné dokumenty:

Nájemní smlouvy (dokládá smluvní vztah majitele nemovitosti a naší společnosti) byly podepsány majiteli elektronicky. MVČR nám však elektronicky podepsané dokumenty neschvaluje. Po zaevidování požadavku tak musíme zajistit smlouvu s ručním podpisem majitele.

Notářské ověření:

Po získání ručního podpisu majitele zkompletujeme potřebné podklady a předkládáme je notáři k potvrzení. Bez notářského ověření MVČR podklady neakceptuje.

Zaslání podkladů na MVČR:

Zkompletované, notářsky ověřené podklady, zasíláme elektronicky do datové schránky MVČR. Pokud máme k dispozici spisovou značku případu, doklady zasíláme pod touto značkou, pro co nejrychlejší odbavení požadavku.

Potvrzení o zaevidování požadavku na MVČR:

Po doručení dodejky datové zprávy zasíláme e-mail žadateli (podnájemníkovi) potvrzení o zaslání dokumentů na MVČR s požadavkem na úhradu služby.

Dřívější postup, kdy jsme podklady předávali osobně na pobočce v Praze a Brně oproti úhradě, již nenabízíme z těchto důvodů:

1. Podklady pro povolení k pobytu obsahují osobní údaje majitele a není možné je poskytnout druhým osobám. Současně máme zkušenosti, že v případě, že bychom vám poskytli nájemní smlouvu s majitelem s anonymizovanými (začerněnými) údaji, MVČR takto podané dokumenty často zamítá.

2. Okamžitým odesláním podkladů elektronicky, přímo do datové schránky MVČR celý proces urychlujeme. Jde o nejrychlejší způsob, jak požadavek na MVČR doručit.


FAQs

Můžete mi dokumenty poslat e-mailem nebo datovou schránkou, abych si je na MVČR podal sám?

Je nám líto, dokumenty musí být odeslané z naší datové schránky. V případě elektronického potvrzení o zajištění ubytování musí být potvrzení podepsáno uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby, nebo dodáno bez jejího elektronického podpisu, ale prostřednictvím její datové schránky. Potvrzení doručované bez uznávaného elektronického podpisu prostřednictvím datové schránky musí tedy být vždy doručeno správnímu orgánu prostřednictvím datové schránky ubytovatele (oprávněné osoby). Potvrzení, které je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem, může zaslat ubytovatel (oprávněná osoba), na elektronické podatelny.

Chtěl bych dokumenty fyzicky.

Na elektronické podávání dokumentů jsme přešli nejen z hlediska efektivity, ale i skrze GDPR. V rámci ochrany osobních údajů majitele jsme se rozhodli dokumenty neposkytovat fyzicky, aby nebylo nutné dokumenty upravovat. Čímž docházelo ke zbytečnému prodloužení vyřízení. Tímto také zamezujeme problémům s úřady ČR a problémům se zásahem do úředně ověřené smlouvy.

Dokumenty potřebuji fyzicky, abych je mohl odevzdat do školky, banky, pojišťovny apod.

Dokumenty můžeme odeslat kamkoliv bude třeba. Stačí nám e-mail na příslušnou osobu nebo datovou schránku.

Jak bude MVČR vědět, kam a komu dokumenty patří?

Na dokumentech jsou uvedené osobní údaje každého podnájemníka, takže úřady vědí ihned komu dokumentace patří a kam je mají zařadit. Pokud již máte spisovou značku, prosím, abyste nám jej poskytli, pro urychlení spárování vašeho poažadvku na MVČR.

Svůj požadavek vyřizuji přes KACPU Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině pro Jihomoravský kraj a potřebuji dokument fyzicky.

V Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině se vyřizují pouze žádosti o dočasnou ochranu (dříve speciální dlouhodobá víza nebo víza za účelem strpění) a pouze těm občanům Ukrajiny a jejich rodinným příslušníkům, kteří nemají dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu na území ČR nebo jiného státu. Povolení k pobytu je potřeba řešit přes MVČR.

K vízu mi ale stačí pouze má nájemní smlouva

Nájemní smlouva je uzavírána mezi majitelem a nájemcem. Nájemcem je v tomto případě naše společnost. Vaše smlouva je uzavřena s naší společností jako smlouva podnájemní. Podnájemní smlouva není pro účely víza dostačující. Pokud je jako doklad o zajištění ubytování předložena podnájemní smlouva uzavřená mezi žadatelem a nájemcem bytu dle § 2274 až 2278 občanského zákoníku, je třeba doložit rovněž doklad prokazující existenci nájemní smlouvy mezi vlastníkem nemovitosti a nájemce, se kterým má žadatel uzavřenou podnájemní smlouvu (nejčastěji současné doložení nájemní smlouvy). Není však již třeba dokládat souhlas pronajímatele s uzavřením podnájemní smlouvy.

Měním si typ pobytu, takže dokumenty potřebuji fyzicky.

Ve všech těchto případech lze dokumenty podat elektronicky : změny typu pobytu, prodloužení víza, trvalého pobytu cizinců, přechodného pobytu apod.

Musí doklad o ubytování podepsat jenom majitel?

Ne, nemusí. Pokud poskytovatel ubytování není vlastníkem, ale oprávněným uživatelem bytu nebo domu (např. nájemcem), je třeba jako součást náležitosti žádosti – dokladu o zajištění ubytování – doložit oprávněnost poskytnout ubytování, a to předložením dokladu tuto skutečnost prokazujícím, zejména předložením platné nájemní smlouvy mezi nájemcem a vlastníkem nemovitosti nebo jiným dokladem, kterým vlastník nemovitosti potvrdí existenci oprávněnosti užívání bytu nebo domu ubytovatelem.

Je potřeba plná moc nebo souhlas s podnájmem od majitele na naší společnost UlovDomov.cz?

Ne, v případě doložení nájemní smlouvy již není potřeba dokládat žádný souhlas s nájmem bytu jako takový. Ve VOP k nájemní smlouvě nám k tomuto slouží i bod 9.6.

Stačí mi vyplnit jen doklad o zajištění ubytování.

V případě podnájemní smlouvy je proces vyřízení značně komplikovanější než u nájemního vztahu. Je vždy zapotřebí vícero dokumentů, jako například nájemní smlouva mezi nájemcem a majitelem apod.

O elektronickém podání jsem nikdy neslyšel a nikdo to tak nedělá.

Elektronické podání dokumentů funguje již delší dobu a jedná se o naprosto běžný postup, který umožňuje přímo MVČR. Nejedná se tedy o novinku.

Proč mám platit poplatek 600 Kč?

Každý jednotlivý dokument, který jsme odeslali prošel konverzí (notářské potvrzení), což je placená služba. Zároveň je v poplatku zahrnut i náš čas.

Abyste mohli elektronicky podat dokumenty za mě, musíte mít ode mě plnou moc?

Ne, vaši plnou moc nepotřebujeme. K elektronickému podání dokumentů není potřeba zplnomocnění od podnájemníka, protože v řízení za klienta nijak nejednáme, ale pouze dokládáme doklady o ubytování. Tuto povinnost nám uděluje zákon. Zbylé náležitosti si musí klient vyřídit sám.

Co mám dodat na MVČR? Jak dokážu, že podklady byly odeslány?

Při návštěvě MÚ jim můžete sdělit, že dokumenty byly od nás odeslány prostřednictvím datové schránky, a případně jim ukázat doručenku, kterou doručujeme v rámci e-mailu o potvrzení o odeslání Vašich dokumentů - podle čísla zprávy pak MVČR odeslané dokumenty najde. Na dokladech jsou uvedeny osobní údaje jednotlivých podnájemníků, takže budou hned vědět, komu doklady patří a kam je mají založit. Pokud však máte spisovou značku pro jednání s MVČR, můžeme dokumenty zaslat znovu s ním, aby byla vaše žádost na MVČR vyřízena rychleji.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Ozvěte se nám

!Připomínáme!
Pokud máte spisovou značku pro jednání s MVČR, prosíme, zašlete nám ji společně s vaším požadavkem, ať je vyřízení vašeho požadavku na MVČR rychlejší.

The documents for the residence permit are now sent digitally. Find out how the whole process works

We are aware that the processing of the residence permit request is a high priority for our tenants, so in order to speed up the residence permit request we have decided to send the documents only electronically via data box, directly to the Ministry of Interior. In order to ensure that the documents for the permit are delivered to the MVČR as soon as possible.

How the request is handled:

Reporting the request:

It is best to report your request to podpora@idealninajemce.cz with the subject "Residence permit" as soon as you know you need or need to issue the documents (for example, after negotiating or renewing a sublease).

If you already have a registration number from the Ministry of the Interior, be sure to include it in your e-mail.

Please indicate all persons for whom you wish to issue a certificate, their full name, passport number, nationality, date of birth and permanent residence.

Registering the request:

We will take your request and process the necessary documents:

The lease agreement (proving the contractual relationship between the property owner and our company) was signed electronically by the owner. However, the MVČR does not approve electronically signed documents. Thus, after registering the request, we have to secure the contract with the owner's manual signature.

Notarization:

After obtaining the owner's manual signature, we compile the necessary documents and submit them to the notary for confirmation. Without the notarization, the MVČR will not accept the documents.

Sending the documents to the MVČR:

We send the completed, notarized documents electronically to the MVČR's data box. If we have a case file number, we send the documents under this number for the fastest possible processing of the request.

Acknowledgement of registration of the request at the MVČR:

After the delivery of the data message, we send an e-mail to the applicant (subtenant) confirming that the documents have been sent to the MVČR with the request for payment of the service.

For the following reasons, we no longer offer the previous procedure, when we handed over the documents in person at the branch in Prague and Brno against payment:


1. The residence permit documents contain the personal data of the owner and cannot be disclosed to others. At the same time, it has been our experience that if we provide you with a lease agreement with the owner with anonymised (blackened) data, the Ministry of Interior often rejects the documents submitted in this way.

2. By immediately sending the documents electronically, directly to the data box of the MVČR, we speed up the whole process. This is the fastest way to deliver the request to the MVČR.
FAQs

Can you send the documents to me by email or data mail so that I can submit them to the MVČR myself?

Sorry, documents must be sent from our mailbox. In the case of an electronic confirmation of accommodation, the confirmation must be signed with a recognised electronic signature of the authorised person, or delivered without their electronic signature but via their data box. A confirmation delivered without a recognised electronic signature via a data box must therefore always be delivered to the administrative authority via the data box of the accommodation provider (authorised person). A confirmation bearing a recognised electronic signature may be sent by the accommodation provider (authorised person) to the electronic mailroom.

I would like the documents physically.

We have switched to electronic submission of documents not only for efficiency reasons, but also through GDPR. In order to protect the owner's personal data, we have decided not to provide documents physically so that it is not necessary to edit the documents. This resulted in unnecessary delays in processing. This also avoids problems with the Czech authorities and problems with interference with the certified contract.

I need the documents physically so I can take them to the nursery, bank, insurance company, etc.

We can send the documents wherever they need to go. Just email us at the appropriate person or mailbox.

How will the MVČR know where and to whom the documents belong?

The personal details of each tenant are listed on the documents, so the authorities know immediately who the documents belong to and where they should be filed. If you already have a reference number, please provide it to us to speed up the pairing of your request to the MVČR.

I am making my request through the KACPU Regional Assistance Centre for Ukraine for the South Moravian Region and I need the document physically.

Only applications for temporary protection (formerly special long-term visas or visas for the purpose of toleration) are processed at the Regional Assistance Centre for Ukraine and only for those citizens of Ukraine and their family members who do not have long-term visas or residence permits in the territory of the Czech Republic or another state. Residence permits need to be processed through the Ministry of Interior.

But all I need for my visa is my lease.

The lease agreement is concluded between the owner and the tenant. The tenant in this case is our company. Your contract is concluded with our company as a sublease contract. A sublease agreement is not sufficient for visa purposes. If a sublease agreement concluded between the applicant and the tenant of the apartment pursuant to Sections 2274 to 2278 of the Civil Code is submitted as proof of the provision of accommodation, proof of the existence of a lease agreement between the owner of the property and the tenant with whom the applicant has a sublease agreement (most often a contemporaneous proof of the lease agreement) must also be provided. However, it is no longer necessary to provide evidence of the landlord's consent to the sublease agreement.

I'm changing my type of residence, so I need the documents physically.

In all these cases, the documents can be submitted electronically: change of type of residence, extension of visa, permanent residence of foreigners, temporary residence, etc.

Does only the owner have to sign the accommodation document?

No, you don't. If the accommodation provider is not the owner, but the authorised user of the flat or house (e.g. the tenant), it is necessary to prove the authorisation to provide accommodation as part of the application form - the proof of provision of accommodation - by submitting a document proving this fact, in particular by submitting a valid lease agreement between the tenant and the property owner or another document by which the property owner confirms the existence of the authorisation to use the flat or house by the accommodation provider.

Do I need a power of attorney or consent to sublet from the owner to our company UlovDomov.cz?

No, in the case of a documented tenancy agreement, there is no longer any need to provide any consent to rent the apartment as such. In the GTC of the lease agreement, we also use clause 9.6 for this purpose.

All I need to do is submit the proof of accommodation.

In the case of a sublease agreement, the process is considerably more complicated than in the case of a lease. More documents are always needed, such as a lease agreement between the tenant and the landlord, etc.

I've never heard of electronic submission and no one does it that way.

Electronic submission of documents has been in operation for a long time and is a perfectly normal procedure, which is made possible directly by the Ministry of the Interior. It is therefore not a novelty.

Why should I pay a fee of 600 CZK?

Every single document that we have sent has been converted (notarized), which is a paid service. Our time is also included in the fee.

In order to electronically file documents on my behalf, do you need a power of attorney from me?

No, we don't need your power of attorney. You do not need a power of attorney from the tenant to file documents electronically, as we are not acting for the client in the proceedings, but are merely providing evidence of the accommodation. This obligation is imposed on us by law. The client has to take care of the rest of the formalities himself.

What do I have to deliver to the MVČR? How do I prove that the documents have been sent?

When you visit the MÚ, you can tell them that the documents have been sent by us via the data box and, if necessary, show them the delivery slip that we deliver as part of the e-mail confirming that your documents have been sent - the MVČR will then find the sent documents by the message number. The documents will have the personal details of each subtenant on them, so they will know straight away who the documents belong to and where to file them. However, if you have a reference number for dealing with the MVČR, we can resend the documents with it so that your application to the MVČR is dealt with more quickly.

Didn't find the answer to your question? Contact us

!Reminder!
If you have a file mark for dealing with the MVČR, please send it to us together with your request, so that your request to the MVČR can be dealt with more quickly.